Naidheachdan ACG

Toraidhean Roinnean Clàrsach

Published: 16 Oct 2020

​ C1 Clàrsach. Luchd-ionnsachaidh / An Roghainn Fhèin / Introductory. Own Choice 1. Eilidh, Dùn Èideann 2. Oisín, Dùn Èideann 3. Zorka, Dùn Èideann C2 Clàrsach. A’ chiad ìre. An Roghainn Fhèin / Elementary. Own Choice 1. Hazel, Dùn Èideann 2. ...

Read More...

Toraidhean Diardaoin

Published: 15 Oct 2020

​1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’ D1 Dannsa 7-10 Bliadhna / Dancing 7-10 Years Hazel, Dùn Èideann Katie Mairead & Niamh, Inbhir Nis IS3 Seinn Aon-neach. Seann Nòs. Fosgailte / Solo Singing. Traditional. Open Fionnlagh Iain Mac an ...

Read More...

Ceilidh a' Mhoid

Published: 15 Oct 2020

​Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèis Rois a’ cur cèilidh nàiseanta air-loidhne air dòigh gus tàlant na sgìre a thaisbeanadh Tha Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd air tighinn còmhla ri Fèis Rois, a tha stèidhichte ann an Inbhir Pheofharain, gus tàlant bho ...

Read More...

Toraidhean Litreachas

Published: 14 Oct 2020

​​Toraidhean Litreachas – Òigridh / Literature Results - Junior L1 Sgrìobhadh Fo Aois 13 / Writing U13 Eve, Dùn Èideann Hannah, Baile Dhùbhthaich Lucy, Inbhir Narann L2 Sgrìobhadh Fo Aois 19 / Writing U19 Elissa, Inbhir Nis Maria, Glaschu ...

Read More...

Toraidhean Diciadain

Published: 14 Oct 2020

​ C1 Clàrsach. Luchd-ionnsachaidh / An Roghainn Fhèin / Introductory. Own Choice Eilidh, Dùn Èideann Oisín, Dùn Èideann Zorka, Dùn Èideann C2 Clàrsach. A’ chiad ìre. An Roghainn Fhèin / Elementary. Own Choice Hazel, Dùn Èideann Bernadette, ...

Read More...

Toraidhean Dimàirt

Published: 14 Oct 2020

​ Roinnean Òigridh. 1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’ Junior Categories. 1. ‘Exceptional’ 2.‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’ (S1) Seinn Aon-neach - Fileanta – Nigheanan Fo aois 13 / Solo Singing Fluent – Girls U13 ...

Read More...

Toraidhean Diluain

Published: 12 Oct 2020

​​Roinnean òigridh. 1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’ Junior categories 1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’ S5 Seinn Aon-neach. Nigheanan. Luchd-ionnsachaidh fo aois 13 / Solo Singing Girls. Learners U13 ...

Read More...

Toraidhean Roinnean Ionnsramaid

Published: 12 Oct 2020

​ Roinnean nan ionnsramaidean fo aois 13. 1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’ Instrumental categories Under 13. 1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’ (B1) Bogsa CSR fo Aois 13 / Accordion MSR U13 1. Jake, Biggar ...

Read More...

Diluain aig a' Mhod

Published: 12 Oct 2020

Madainn mhath dhuibh, seo na bhios againn dhuibh an ...

Read More...

De tha dol an diugh?

Published: 11 Oct 2020

​Feuch gum bidh sibh còmhla rinn aig 9m agus 3f airson Seirbheis Gàidhlig am Mod Air-loidhne. https://www.facebook.com/radionangaidheal/videos/...

Read More...

De tha dol an diugh?

Published: 10 Oct 2020

​​Prògram a’ Mhòid / Mod Programme:https://www.ancomunn.co.uk/i…/uploads/Program_Mod_2020_1.pdf Bidh gach tachartas ri fhaotainn fad na seachdain aig: Duilleag Facebook a’ Mhòid: https://www.facebook.com/RoyalNationalMod Seanal Youtube ACG: https://www.youtube.com/channel/UCs4-...

Read More...

Tosgaire na Gàidhlig a' leanntainn air gu 2021

Published: 09 Oct 2020

​Chaidh Alasdair MacIlleBhàin ainmeachadh mar Tosgaire na Gàidhlig aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2019 ann an Glaschu, agus chaidh an duais a’ shìneadh dhà le Leas-phrìomh-Mhinistear agus Rùnaire Foghlaim na h-Alba, Iain Swinney. B’ ann ann an 2008 a dh’ iarr Riaghaltas na h-Alba ...

Read More...

Prògram Mòd Air-loidhne

Published: 02 Oct 2020

​​ Tha sinn toilichte Prògram a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne a thoirt thugaibh! Thoiribh sùil air na th’ againn san amhairc agus feuch gum bidh sibh còmhla rinn eadar an 9-17mh den Dàmhair. Prògram a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-...

Read More...

Cuairt-litir ACG - Sultain

Published: 01 Oct 2020

​​Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson cuairt-litir na mìos seo. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh! Cuairt-litir ACG - Sultain ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD