Naidheachdan ACG

C​EANN-LATHA IARRTASAN AIR A LEUDACHADH

Published: 30 Jul 2021

Tha an ùine a’ ruith airson tagraidhean a chlàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail an dà chuid, air loidhne agus ann an Inbhir Nis am bliadhna. Bu mhath, ge-tà, leis a’ Chomunn Ghàidhealach innse gu bheilear a’ sìneadh ceann là nan tagraidhean chun an 27mh ...

Read More...

Cuairt-litir a' Chomuinn - Iuchar

Published: 29 Jul 2021

Tha cuairt-litir a’ Chomuinn ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Read More...

Clàradh airson farpaisean a' Mhòid

Published: 29 Jul 2021

​Tha sinn mothachail gun robh duilgheadasan aig feadhainn agaibh le bhith a’ clàradh airson farpasiean an dè, leis gun robh an làrach-lìn againn sìos. Tha e ag obair gu h-àbhaisteach a-rithist, mar sin, ‘s urrainnear clàradh mar bu chòrr.

Read More...

Farpaisean aig Cùirt Eden

Published: 22 Jul 2021

​​Thèid cuid de prìomh fharpaisean a’ Mhòid a chumail ann an da-rìreabh ann an Cùirt Eden am bliadhna, eadar an 8mh agus an 16mh den Dàmhair. Bidh fàilte chridheil air farpaisich gu Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis. Abair gun do dh’ ionndrainn sinn a bhith ag è...

Read More...

Ceann-latha Mòd Inbhir Nis 2021

Published: 22 Jul 2021

​​‘S e Dihaoine 30 Iuchar an ceann-latha airson cuir a-steach airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis 2021. Ma tha sibh anns an t-suidheachadh far a bheil duiligheadas agaibh bhideothan a chruinneachadh agus a chur thugainn ron cheann-là, cuiribh fios thugainn cho luath ‘s a ...

Read More...

​An Seachdamh Tonn

Published: 15 Jul 2021

Tha an leabhar ùr aig Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, An Seachdamh Tonn, a-nis ri fhaotainn! Mar Bhàrd a’ Chomuinn, seinneadair agus clàrsair (a-measg tàlantan eile), ‘s i aon de na sgrìobhaidearan as inntinniche a th’ ann an Sandaidh ann an saoghal na Gàidhlig an latha an-diugh. ...

Read More...

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 01 Jul 2021

​Tha an ath iris den chuairt-litir a-nis ri fhaotainn an seo. Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co....

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD