Naidheachdan ACG

Bùthan-obrach Comunn nan Còisirean

Published: 24 May 2017

​Tha e na thlachd do Chomunn nan Còisirean innse gu bheilear a’ cumail dà bhùth-obrach gus sgilean stiùirichean còisirean Gàidhlig a leasachadh. Fhuairear taic-airgid airson nam bùthan-obrach bhon mhaoineachadh ‘Tasgadh’ aig Alba Chruthachail. Tha iad seo a’ leanntainn air dà ...

Read More...

Tha Acadamaidh a’ Mhòid air an Rathad

Published: 17 May 2017

​Tha Comhairle na Gàidhealtachd, An Comunn Gàidhealach agus Comataidh Eagrachaidh Ionadail Mòd Nàiseanta Loch Abar ag obair ann an com-pàirteachas le Fèisean nan Gàidheal gus Pròiseact Acadamaidh a’ Mhòid a lìbhrigeadh air thoiseach air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a thèid a ...

Read More...

Coinneamh Bhliadhnail Comunn Gàidhealach an Òbain

Published: 11 May 2017

​​Bidh Coinneamh Bhliadhnail Comunn Gàidhealach an Òbain a’ gabhail àite air Dimàirt an 23mh den Chèitean aig 7.30f ann an Ionad Gàidhlig Furan, Tallaichean Chorrain, An t-Òban. Tha fàilte air daoine a tha nam buill a-cheana agus cuideachd air buill ù...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD