Changes to 2024 Prescribed Pieces

Thèid atharrachaidhean ri Earrainnean Mòd Nàiseanta Rìoghail 2024 a chlàradh air an larach-lìn againn agus anns a’ chuairt-litir anns na mìosan a tha romhainn.Ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios gu info@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

Any amendments to Mod 2024 prescribed pieces will be posted on our website and in the newsletter in the coming months.

Should you have any queries please contact info@ancomunn.co.uk or telephone us on 01463 709 705.


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council