Ceartachadh air Orain Ainmichte

Chìthear atharrachaidhean ri Earrainnean Mod Naiseanta Rioghail 2021 gu h-ìosal. Ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios gu Màiri NicLeòid aig mairi@ancomunn.co.uk


 • A308 ‘Tha bainne aig na caoraich uile’: ‘chruinn’ should be “chruim”, throughout.
 • A308 ‘Bodachan a’ Ghàrraidh’: bars 42/44/46- should be ‘aige’ not ‘aice’.
 • A308 ‘Bodachan a’ Ghàrraidh’: bar 43-bass second note should be a D rather than an E (doh rather than a ray)
 • A306 ‘Beinn Eadarra’-bar 24/26-in the soprano line, bar 26 should be the same as bar 24.
 • C44(i) Chì mi’ n toman-Verse 3, line 2, should read: “gu bean-taighe an fhuilt-bhàin”

 • Proudly Sponsored By

  Highland Council

  Highland Council

  Highland Council Mòd 2021 Supporter

  Cal Mac

  Cal Mac

  Main Commercial Sponsor

  Bord na Gàidhlig

  Bord na Gàidhlig

  Sponsor

  Event Scotland

  Event Scotland

  Sponsor

  BBC Alba

  BBC Alba

  Sponsor

  Argyll and Bute Council

  Argyll and Bute Council

  Sponsor

  SQA

  SQA

  Sponsor

  Comhairle nan Eilean Siar

  Comhairle nan Eilean Siar

  Hosts of the 2016 National Mòd

  Scottish Government

  Scottish Government

  Sponsor

  Highlands and Islands Enterprise

  Highlands and Islands Enterprise

  Sponsor

  Glasgow City Council

  Glasgow City Council

  Sponsor