Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Mòdan Ionadail 2023

Published: 19 Jan 2023

​Bidh cuid de na Mòdan Ionadail a’ coimhead ri Coinneamhan Bliadhnail agus cinn-latha airson Mòdan na bliadhna seo a chur air dòigh. Ma tha cinn-latha agaibh no naidheachdan sam bith

co-cheangailte ris a’ Mhòd Ionadail agaibh, nach cuir sibh fios gu marina@ancomunn.co.uk agus sgaoilidh sinn iad sa chuairt-litir, air làrach-lìn a’ Chomuinn agus air na meadhanan sòisealta againn.

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council