Naidheachdan

​​Coinneamh Bhliadhnail

Published: 02 Mar 2023

Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 17mh den Mhàirt 2023, aig 7.30f ann an Taigh Òsta a’ Ghlynhill, Pàislig. Tha fàilte chridheil air Buill a’ Chomuinn a thighinn còmhla rinn air an oidhche.

Tha fios air a dhol a-mach gu buill a’ Chomuinn air post-dealain. Mur a d’ fhuair sibh am post-dealan, agus ma tha sibh nur ball, feuch gun dèan sibh cinnteach gu bheil an seòladh post-dealain agaibh anns an siostam againn – tadhlaibh an seo gus dèanamh cinnteach gu bheil e anns a’ chunntas agaibh:
https://enter.ancomunn.co.uk/

Cuiribh fios gu peigi@ancomunn.co.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council