Barraigh

Disathairne 28mh Sultain 2024

Clàr-eagair an seo (PDF) agus foirm iarrtais an seo (Word)

Cuir Fios gu: Catherine Maclean: barranvatmod@hotmail.com

Bruthaibh an seo airson duilleag Facebook Mòd Ionadail Bharraigh.


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council