An Comunn Gàidhealach

Ceanglaichean

Prìomh Taic Poblach

Prìomh Taic Coimearsalta

Leasachadh na Gàidhlig

Foghlam & Foillseachadh Gàidhlig

Na Meadhanan

  • BBC Scotland The home of Gaelic online.
  • MG Alba Ensuring that high quality television programmes in Gaelic are made available to persons in Scotland.

Na h-Ealain Ghàidhlig

  • An Lanntair Arts centre situated in Stornoway, Isle of Lewis.
  • An Lòchran Organisation responsible for promoting Gaelic arts in Glasgow that also runs the “Ceòl ‘s Craic” events.
  • Fèisean nan Gàidheal Supports the development of community-based Gaelic arts tuition festivals throughout Scotland.
  • Taigh Dhonnchaidh Arts and Music centre in Ness, Isle of Lewis.
  • Tosg Gaelic Theatre company.
  • ABAIR Gaelic Translation Service.

Ceanglaichean Ciùil

Còisirean Gàidhlig

Publications

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council