Foirmean Iarrtais

Gheibhear foirmean gu h-ìosal. Gabhaidh sinn foirmean agus pìosan fèin-thaghte tron doras no tron phost gu 31 Cèitean 2018.

Foirm Òigridh 2018
Foirm Còmhlan/Còisir Òigridh 2018
Foirm Inbhich 2018
Foirm Còmhlan/Còisir Inbhich 2018
Foirm Litreachais 2018
Foirm Pìobaireachd 2018

Gheibhear fiosrachadh mu farpaisean Dannsa Gàidhealach air www.toeandheel.com

nas fhaisg air an àm no cuiribh fios gu George Mitchelson, 3 Adderley Terrace, Monifieth, Angus DD5 4DQ. Cuiribh fòn thuige air 01382 532858 no post-d gu george@tayfolk.com

Airson tuilleadh fiosrachadh air Mòd 2018 cuiribh fios gu:

Rianadair a’ Mhòid
An Comunn Gàidhealach
Taigh Bhaile an Athain
40 Sràid Hunndaidh
Inbhir Nis
IV3 5HR

Fòn: 01463 709 705

Post-d: seonag@ancomunn.co.uk

Tron phost: 31 Cèitean 2018

Pìosan fèin-thaghte tron phost:
31 Cèitean 2018

Air-loidhne:

Diluain 2 Iuchar 2018

Pìosan fèin-thaghte air-loidhe:
Diluain 2 Iuchar 2018

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD