Foirmean Iarrtais

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

.

Gheibhear fiosrachadh mu fharpaisean Dannsa Gàidhealach air www.toeandheel.com

nas fhaisg air an àm no cuiribh fios gu George Mitchelson, 3 Adderley Terrace, Monifieth, Angus DD5 4DQ. Cuiribh fòn thuige air 01382 532858 no post-d gu george@tayfolk.com

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu:

Rianadair a’ Mhòid
An Comunn Gàidhealach
Taigh Bhaile an Athain
40 Sràid Hunndaidh
Inbhir Nis
IV3 5HR

Fòn: 01463 709 705

Post-d: seonag@ancomunn.co.uk

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor