Mòd 2019 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2019 an seo

Ar Cànan ‘s Ar Ceòl

Larach-lìn Comataidh Ionadail Mòd Pheairt -www.modpheairt.com

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

Future Royal National Mòd Dates

14-22 Dàmhair 2022- Peairt

Mòd Announcements

 • An Roghainn - amendment

  ​C107 District Ladies - An Roghainn Bars 77/78 - change to the 2nd Soprano Line: The minim notes G, Ab, Bb (mi fa so) currently the same as ...
 • Amendments to Mod 2022 Prescribed Pieces

  ​Bithibh mothachail gu bheil sinn air atharrachaidhean fhoillseachadh airson na farpaisean a leanas: Competition C104 - Lovat and ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Mull Mod Cancelled

  ​Gu mì-fhortanach bha againn air am Mòd aig an deireadh sheachdain a chur dheth. Tha grunnan dhaoine anns an sgoil an seo le Covid, agus tha ...
 • Edinburgh’s Virtual Provinical Mod

  ​The Edinburgh Local Mòd will be online in 2021. The syllabus, rules, and entry form are available on http://www.edinburghlocalmod.com and keep ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd