Clàr-Eagair, Riaghailtean & Leabhar-làimh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

A thuilleadh air a’ chlàr-eagair, feumar farpaisich Riaghailtean a’ Mhòid a leughadh. Bu chòirear an sgrùdadh gu mionaideach leis gun tèid an cuir às an fharpais mura tèid an leantainn.

Gheibhear na clàran-eagair agus riaghailtean as ùire, gu h-ìosal. Dèanaibh cinnteach gun toir sibh sùil air na farpaisean gun fhios nach deach atharrachaidhean sam bith a dhèanamh riutha.

Feumar cur a-staigh airson nam farpaisean ro 3mh Òg-mhìos 2019 tron phost agus airson 1 Iuchar 2019 air loidhne. Bidh an siostam iarrtais againn fosgailte a dh’ aithghearr.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 709705 no post-d gu info@ancomunn.co.uk


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD