Clàr-Eagair, Riaghailtean & Leabhar-làimh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

Bha dùil ri Mòd Nàiseanta Rìoghail 2020 a bhith air a chumail ann an Inbhir Nis, ach, mar thoireadh air a’ Choròna-bhìoras, b’ fheudar a chur dheth gu 2021.

Bha e na thlachd don Chomunn Gàidhealach foillseachadh gun tèid dreach air loidhne den Mhòd Nàiseanta Rìoghail a chumail san Damhair 2021; a’ comharrachadh agus a’ taisbeanadh cànan agus cultar na Gàidhlig.

Chaidh fàilte a chur air clann agus inbhich pàirt a ghabhail anns an tachartas. Eadar roinnean seinn, bàrdachd, ionnstramaidean agus dannsa Albannach, chur com-pairtichean clàraidhean thugainn tron eadar-lìon. a chaidh an taisbeanadh tro mheadhanan sòisealta a’ Chomuinn san Damhair 2020.

‘S urrainnear tachartasan am Mòd Air-loidhne a choimhead a-rithist air duilleag Facebook am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus seanal YouTube a’ Chomuinn.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn:


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD