Mòd 2019 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2019 an seo

Ar Cànan ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Tha An Comunn Gàidhealach na bhuidheann le inbhe carthannais a tha ag amas air taic agus leasachadh a thoirt dhan chànan, dha eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig. Bidh sinn a’ cur air dòigh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus a’ toirt taic dha Mòdan Ionadail air feadh na dùthcha. Ma tha sibhse airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh an seo.

Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleòid 2021

Thèid an treas òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 28mh den Fhaoilleach 2021. ‘S e Pàdruig Moireasdan, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air “Tìr nan Gàidheal? A’ beachdachadh air òigridh agus na h-eileannan anns an àm ri teachd” a bhios an òraid aig Pàdruig.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus thèid a chumail air loidhne tro Zoom.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, tha oidhche thlachdmhor, inntinneach gar feitheamh!

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig, CalMac, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd airson an cuid taic.

Gheibhear air clàradh an seo AN-ASGAIDH: Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid Tickets, Thu, Jan 28, 2021 at 7:00 PM | Eventbrite

Future Royal National Mòd Dates

9-17 Dàmhair 2020- Inbhir Nis

Mòd Announcements

 • Saturday Afternoon Schedule - 2pm

  ​ Cuirm Feasgair Disathairne @ 2f: Cruinneachadh de chuid de na gnìomhaidhean as fheàrr tarsainn roinnean nan ionnsramaidean fo aois ...
 • Virtual Mod Commences Tonight!

  Tòisichidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne an a-nochd, le cuirm air leth air a lìbhrigeadh le Kirsteen NicDhòmhnaill. Bidh ceòl ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Skye Provincial Mod Online

  ​Tha Mòd Ionadail an Eilein Sgitheanaich a’ gabhail àite an t-seachdain seo, air-loidhne. Tadhlaibh air an duilleag Facebook aca airson ...
 • Edinburgh Provincial Mod 2020 Goes Digital

  ​Bidh Mòd Ionadail Dhùn Èideann beagan eadar-dhealaichte am bliadhna, agus iad gu bhith a-ruith air-loidhne. Thoiribh sùil air an ceangal ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD