Mòd 2023 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd Phàislig 2023 an seo

Ar Cànan ’s Ar Ceòl

Cuimhnich gum feum iarrtasan A’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a bhith a-staigh Dihaoine 31d Cèitean aig a’ char as fhaide!

Clàraich no ùraich iarrtasan an seo.

’S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ’s sinne ’s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

Future Royal National Mòd Dates

11-19 Dàmhair 2024 - An t-Òban
11-19 October 2024 - Oban
10-18 Dàmhair 2025 - Loch Abar
10-18 October 2025 - Lochaber

Mòd Announcements

 • 1 WEEK TO GO!

  ​Tha ceann-latha clàraidh Mòd an Òbain 2024 a’ tighinn faisg! A bheil sibh air smaoineachadh air dè na farpaisean a tha sibh airson a dhè...
 • Calling all Young Musicians!

  Ma ‘s e neach-ciùil òga a th’ annaibh, ann an còmhlan-ciùil tràidiseanta, nach gabh sibh pàirt ann an “Cogadh nan Còmhlan” 2024! ‘...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Local Mòd Announcements

 • 2024 Dates

  Cuimhnichibh gu bheil liosta cinn-latha Mòdan Ionadail 2024 an seo. Gheibhear mapa a’ sealltainn na Mòdan Ionadail gu lèir agus ceangail ...
 • Local Mods 2024

  ​Ma tha sibh air cinn-latha airson na Mòdan Ionadail agaibh a chur air dòigh no ma tha naidheachdan sam bith agaibh, nach cuir sibh fios ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council