Am Bòrd Stiùiridh

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe)

Rugadh Ailean san Eilean Sgitheanach agus tha e air a bhith gu mòr an sàs ann an iomairtean agus brosnachadh na Gàidhlig airson faisg air dà fhichead bliadhna, agus e air a bhith air ceann a chosnaidh an craoladh leis a’ BhBC agus mar Cheannard air Comann na Gàidhlig.

A bharrachd air ùine air bùird-stiùiridh a mhòr-chuid de na buidhnean Gàidhlig stèidhich agus stiùir Ailean cuideachd an iomairt às an tàinig Achd na Gàidhlig 2005 (Alba) agus Bòrd na Gàidhlig, agus b’ esan a chiad Cheannard air a’ Bhòrd.

Fhuair spàirn Ailein as leth na Gàidhlig aithne nuair a bhuilich Oilthigh Obair Dheathain Dotaireachd Urramach air ann an 2008.

Chaidh Ailean Caimbeul ainmeachadh mar Cheann-Suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich ann an 2017.


Dànaidh MacRath

Danny Macrae is from Leverburgh, Isle of Harris, and was educated in Harris and at the Inverness Royal Academy. He is a member of the Chartered Institute of Bankers of Scotland and served a number of places in the North and West of Scotland thoughout his 42 year career in banking. Danny retired from his role as Business Manager in Oban in 2013.

Now living in Connel, Argyll, Danny has helped with Provincial and National Mòds in the area over the years. In 2015, Danny was treasurer for the Royal National Mòd’s Local Organising Committee and was treasurer for Oban Provincial Mòd in 2014 and 2015. Danny is also the treasurer of The Gaelic Language Promotion Trust and has been a trustee for a number of years.

Danny was appointed a director of An Comunn Gàidhealach in 2016 and is Vice President of the organisation. He also chairs the Mòd Standing Committee and is a member of the Corporate Affairs Committee.


Seònaid Nic Dhòmhnaill

Rugadh agus thogadh Seònaid ann an Tobar Mhoire ann am Muile, agus ‘s ann an sin a tha i fhathast a’ fuireach! Thug i a-mach ceum ann an Gàidhlig agus Matamataic aig Oilthigh Dhun Èideann, agus bha i a’ teagasg an dà chuspair sin fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Seònaid Bonn Òr a’ Chomuinn ann an Inbhir Nis ann an 1984, ach ron àm sin bhiodh i a’ gabhail pàirt ann am farpaisean aig Mòdan Ionadail agus Nàiseanta. Bha i na ball den chòmhlan “Sound of Mull” a bha gu math ainmeil anns na 70s agus na 80s. Tha i fhathast a’ seinn ann an Còisir Mhuile.

Tha i air a bhith a’ strì às leth na Gàidhlig fad a beatha. On a sguir i theagasg làn-ùine, tha i air a bhith ag obair airson Sabhal Mòr Ostaig, a’ cur taic ri oileanaich air a’ Chùrsa Inntrigidh agus cùrsaichean eile. Cuideachd, tha i an sàs ann am Mòd Ionadach na Dreòlluinn, Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe, agus iomairtean sam bith a tha toirt taic dhan a’ chànan. Tha Seònaid a’ dèanamh nas urra dhith airson Gàidhlig Earra-Ghàidheil a bhrosnachadh.

Aig toiseach a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Lochabar, 2017, chaidh urram Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna a a bhuileachadh air Seònaid le Riaghaltas na h-Alba.


Dòmhnull Dòmhnullach

Tha Dòmhnull air a bhith na bhall den Chomunn o chionn 1982, nuair a chaidh e a dh’obair ann an Lunnainn. An dèidh tilleadh dhachaidh a Leòdhas aig deireadh na h-ochdadan, thòisich e a’ cuideachadh le bhi a’ ruith Mòd Ionadail Leòdhais agus bha e na cho-ionmhasair aig an dà Mhòd Nàiseanta ma dheireadh a chaidh a chumail anns na h-Eileanan an Iar; ‘se an ionmhasair a rithist airson Mòd 2011. Thàinig e chun a’ bhùird ann an 2007 mar riochdaire bho na h-Eileanan an Iar. Chaith e pìos mòr de bheatha ag obair dha Roinn nan Cuspainn ‘s nan Cìsean (HM C & E) mus do ghluais e airson greiseag gu BT agus an uair sin, gu Comhairle nan Eilean Siar ann an 1987 mar phrògramair anns an Roinn Compiutaireachd aca gus na leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. ‘S caomh leis a bhith a’ coiseachd nam beann agus a’ siubhal (gu h-àraid thall thairis).


Alasdair MacCumhais

​As a Glasgow born,of Harris parents, at the age of 5 I had no English when I started primary School.This was relatively common where I lived in Glasgow and we were known as the Glasgow Gaels. During my 40 year career with BT I had the opportunity of speaking Gaelic daily to my colleagues and customers.

My only regret is the Gaelic Medium Education came far too late for me to benefit. However , since retirement from BT I have learnt to be able to read Gaelic although writing is still a bit of a struggle.

Being a member of An Comunn Gaidhealach Board has given me the opportunity to contribute to the furtherance of the Gaelic language and culture which I appreciate and endeavour to contribute to the best of my ability.


Alisdair Barnett

Brought up in Taynuilt and Oban, Alisdair has been attending Mods most of his life winning the Gold Medal in Blairgowrie in 1996, Silver Pendant in Edinburgh in 1986 and James C. Macphee medal in 1976.

He is a former President of Oban Gaelic Choir and also sang with Taynuilt, Inverness and the Glasgow Gaelic Musical Association.

Now living in Inverness, He is the Convenor for the 2020 Royal National Mòd which will be held in Inverness and also a member of Meur Inbhir Nis of An Comunn Gaidhealach

Alisdair also presents a weekly Ceilidh on North Highland Radio.


Eilidh NicIain

A’ feitheamh ri tuilleadh fiosrachadh.Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD