Am Bòrd Stiùiridh

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe)

Rugadh Ailean san Eilean Sgitheanach agus tha e air a bhith gu mòr an sàs ann an iomairtean agus brosnachadh na Gàidhlig airson faisg air dà fhichead bliadhna, agus e air a bhith air ceann a chosnaidh an craoladh leis a’ BhBC agus mar Cheannard air Comann na Gàidhlig.

A bharrachd air ùine air bùird-stiùiridh a mhòr-chuid de na buidhnean Gàidhlig stèidhich agus stiùir Ailean cuideachd an iomairt às an tàinig Achd na Gàidhlig 2005 (Alba) agus Bòrd na Gàidhlig, agus b’ esan a chiad Cheannard air a’ Bhòrd.

Fhuair spàirn Ailein as leth na Gàidhlig aithne nuair a bhuilich Oilthigh Obair Dheathain Dotaireachd Urramach air ann an 2008.

Chaidh Ailean Caimbeul ainmeachadh mar Cheann-Suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich ann an 2017.


Seonaid NicDhomhnaill

Rugadh agus thogadh Seònaid ann an Tobar Mhoire ann am Muile, agus ‘s ann an sin a tha i fhathast a’ fuireach! Thug i a-mach ceum ann an Gàidhlig agus Matamataic aig Oilthigh Dhun Èideann, agus bha i a’ teagasg an dà chuspair sin fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Seònaid Bonn Òr a’ Chomuinn ann an Inbhir Nis ann an 1984, ach ron àm sin bhiodh i a’ gabhail pàirt ann am farpaisean aig Mòdan Ionadail agus Nàiseanta. Bha i na ball den chòmhlan “Sound of Mull” a bha gu math ainmeil anns na 70s agus na 80s. Tha i fhathast a’ seinn ann an Còisir Mhuile.

Tha i air a bhith a’ strì às leth na Gàidhlig fad a beatha. On a sguir i theagasg làn-ùine, tha i air a bhith ag obair airson Sabhal Mòr Ostaig, a’ cur taic ri oileanaich air a’ Chùrsa Inntrigidh agus cùrsaichean eile. Cuideachd, tha i an sàs ann am Mòd Ionadach na Dreòlluinn, Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe, agus iomairtean sam bith a tha toirt taic dhan a’ chànan. Tha Seònaid a’ dèanamh nas urra dhith airson Gàidhlig Earra-Ghàidheil a bhrosnachadh.

Aig toiseach a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Lochabar, 2017, chaidh urram Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna a a bhuileachadh air Seònaid le Riaghaltas na h-Alba.


Domhnull Domhnullach

Tha Dòmhnull air a bhith na bhall den Chomunn o chionn 1982, nuair a chaidh e a dh’obair ann an Lunnainn. An dèidh tilleadh dhachaidh a Leòdhas aig deireadh na h-ochdadan, thòisich e a’ cuideachadh le bhi a’ ruith Mòd Ionadail Leòdhais agus bha e na cho-ionmhasair aig an dà Mhòd Nàiseanta ma dheireadh a chaidh a chumail anns na h-Eileanan an Iar; ‘se an ionmhasair a rithist airson Mòd 2011. Thàinig e chun a’ bhùird ann an 2007 mar riochdaire bho na h-Eileanan an Iar. Chaith e pìos mòr de bheatha ag obair dha Roinn nan Cuspainn ‘s nan Cìsean (HM C & E) mus do ghluais e airson greiseag gu BT agus an uair sin, gu Comhairle nan Eilean Siar ann an 1987 mar phrògramair anns an Roinn Compiutaireachd aca gus na leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. ‘S caomh leis a bhith a’ coiseachd nam beann agus a’ siubhal (gu h-àraid thall thairis).


Eilidh NicIain

Rugadh is thogadh Eilidh ann an Uibhist a Tuath. Rinn i ceum ann an Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain, a’ leantainn gu cuspairean eile as dèidh sin. Thill i a dh’ Uibhist an dèidh bliadhnaichean ag obair aig Sabhal Mòr Ostaig agus aig Bòrd na Gàidhlig. Tha i a-nis ag obair ann an roinn Ionnsachaidh agus Leasachadh Coimhearsnachd aig Comhairle nan Eilean Siar, ag obair le daoine òga agus buidhnean coimhearsnachd ann an Uibhist.

Tha ùidh aig Eilidh ann an iomadh gnothach coimhearsnachdan sna h-Eileanan agus gu nàiseanta, an lùib Gàidhlig, dualchas, dràma is ceòl, a bharrachd air obair bhuidhnean saor-thoileach agus carthannasan.


Alasdair MacCumhais

​As a Glasgow born,of Harris parents, at the age of 5 I had no English when I started primary School.This was relatively common where I lived in Glasgow and we were known as the Glasgow Gaels. During my 40 year career with BT I had the opportunity of speaking Gaelic daily to my colleagues and customers.

My only regret is the Gaelic Medium Education came far too late for me to benefit. However , since retirement from BT I have learnt to be able to read Gaelic although writing is still a bit of a struggle.

Being a member of An Comunn Gaidhealach Board has given me the opportunity to contribute to the furtherance of the Gaelic language and culture which I appreciate and endeavour to contribute to the best of my ability.


Alisdair Barnett

​Brought up in Taynuilt and Oban, Alisdair has been attending Mods most of his life winning the Gold Medal in Blairgowrie in 1996, Silver Pendant in Edinburgh in 1986 and James C. Macphee medal in 1976.

He is a former President of Oban Gaelic Choir and also sang with Taynuilt, Inverness and the Glasgow Gaelic Musical Association.

Now living in Inverness, He is the Convenor for the 2020 Royal National Mòd which will be held in Inverness and also a member of Meur Inbhir Nis of An Comunn Gaidhealach

Alisdair also presents a weekly Ceilidh on North Highland Radio

.


Mairi Dhomhnallach

​​Màiri is from Inverness, where she now currently lives and works. After attending Gaelic medium education and later completing a degree in Gaelic at the University of Glasgow, Màiri moved back to the Highlands to pursue a number of interests in the local business community.

Màiri is currently employed as Local Enterprise Manager for the Royal Bank of Scotland and is President of Highland Business Women. Màiri is also involved in a number of charitable and voluntary organisations.


Iain Murdo Mac a' Mhaoilein


Iain Eòsaph MacNèill

​John Joe MacNeil hails from the island of Barra where he grew up surrounded by Gaelic language, song, culture and traditions. John Joe won the coveted Traditional Gold Medal at the National Mòd in Lochaber in 2017. He went onto win the Gold Medal in Inverness in 2021. He is a member of Còisir Ghàidhlig an Òbain (Oban Gaelic Choir) and also conducts Oban Gaelic Ladies Choir. He is the conductor of a new Gaelic harmony collective called Binneas. He is also the conductor of Còisir Ghàidhlig Bharraigh (Barra Gaelic Choir).

John Joe works for the University of Edinburgh as a Lecturer in Gaelic Education. Prior to this appointment, he was the Head Teacher of the first Gaelic primary school in Lochaber – Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar. John Joe is also a freelance broadcaster. He is a volunteer at Celtic Music Radio where he presents and produces a number of programmes. John Joe also freelances for a number of Gaelic media companies as a contributor and presenter. He recently presented an online series of programmes for the National Mòd featuring winners of the prestigious Gold and Traditional medals throughout the years. His voice can be heard on BBC Radio nan Gàidheal’s Smuain na Maidne (Thought for the Day) along with other programmes.


Magaidh Choinneagan

​​Maggie Cunningham worked at a senior level in the BBC for over twenty years. Her roles included Head of Radio, Scotland and Joint Head of Programmes and Services, Scotland. Since 2009, she has worked as a leadership and executive coach. She is a Content Board member of Ofcom and chaired the Board of MG Alba for six years from July 2012. She chairs Kyle and Lochalsh Community Development Trust and is an independent member of Edinburgh Festivals Forum. She was a founding Board member of Sistema Scotland from 2007 until 2019.Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd