Am Bòrd Stiùiridh

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe)

Rugadh Ailean san Eilean Sgitheanach agus tha e air a bhith gu mòr an sàs ann an iomairtean agus brosnachadh na Gàidhlig airson faisg air dà fhichead bliadhna, agus e air a bhith air ceann a chosnaidh an craoladh leis a’ BhBC agus mar Cheannard air Comann na Gàidhlig.

A bharrachd air ùine air bùird-stiùiridh a mhòr-chuid de na buidhnean Gàidhlig stèidhich agus stiùir Ailean cuideachd an iomairt às an tàinig Achd na Gàidhlig 2005 (Alba) agus Bòrd na Gàidhlig, agus b’ esan a chiad Cheannard air a’ Bhòrd.

Fhuair spàirn Ailein as leth na Gàidhlig aithne nuair a bhuilich Oilthigh Obair Dheathain Dotaireachd Urramach air ann an 2008.

Chaidh Ailean Caimbeul ainmeachadh mar Cheann-Suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich ann an 2017.


Dànaidh MacRath

​A’ feitheamh ri fiosrachadh pearsanta.


Seònaid Nic Dhòmhnaill

Rugadh agus thogadh Seònaid ann an Tobar Mhoire ann am Muile, agus ‘s ann an sin a tha i fhathast a’ fuireach! Thug i a-mach ceum ann an Gàidhlig agus Matamataic aig Oilthigh Dhun Èideann, agus bha i a’ teagasg an dà chuspair sin fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Seònaid Bonn Òr a’ Chomuinn ann an Inbhir Nis ann an 1984, ach ron àm sin bhiodh i a’ gabhail pàirt ann am farpaisean aig Mòdan Ionadail agus Nàiseanta. Bha i na ball den chòmhlan “Sound of Mull” a bha gu math ainmeil anns na 70s agus na 80s. Tha i fhathast a’ seinn ann an Còisir Mhuile.

Tha i air a bhith a’ strì às leth na Gàidhlig fad a beatha. On a sguir i theagasg làn-ùine, tha i air a bhith ag obair airson Sabhal Mòr Ostaig, a’ cur taic ri oileanaich air a’ Chùrsa Inntrigidh agus cùrsaichean eile. Cuideachd, tha i an sàs ann am Mòd Ionadach na Dreòlluinn, Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe, agus iomairtean sam bith a tha toirt taic dhan a’ chànan. Tha Seònaid a’ dèanamh nas urra dhith airson Gàidhlig Earra-Ghàidheil a bhrosnachadh.

Aig toiseach a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Lochabar, 2017, chaidh urram Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna a a bhuileachadh air Seònaid le Riaghaltas na h-Alba.


Dòmhnull Dòmhnullach

Tha Dòmhnull air a bhith na bhall den Chomunn o chionn 1982, nuair a chaidh e a dh’obair ann an Lunnainn. An dèidh tilleadh dhachaidh a Leòdhas aig deireadh na h-ochdadan, thòisich e a’ cuideachadh le bhi a’ ruith Mòd Ionadail Leòdhais agus bha e na cho-ionmhasair aig an dà Mhòd Nàiseanta ma dheireadh a chaidh a chumail anns na h-Eileanan an Iar; ‘se an ionmhasair a rithist airson Mòd 2011. Thàinig e chun a’ bhùird ann an 2007 mar riochdaire bho na h-Eileanan an Iar. Chaith e pìos mòr de bheatha ag obair dha Roinn nan Cuspainn ‘s nan Cìsean (HM C & E) mus do ghluais e airson greiseag gu BT agus an uair sin, gu Comhairle nan Eilean Siar ann an 1987 mar phrògramair anns an Roinn Compiutaireachd aca gus na leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. ‘S caomh leis a bhith a’ coiseachd nam beann agus a’ siubhal (gu h-àraid thall thairis).


Alasdair MacCumhais


David Cannon

​David Cannon represents Caledonian MacBrayne (CalMac), the main commercial supporter of the Royal National Mod, on the board of An Comunn. A journalist by training, David has more than 30 years experience in press and public relations in both public and private sectors. As CalMac’s Public Affairs Manager he is responsible for CalMac’s relationships with the media and Parliament and is the senior manager responsible for developing and implementing the company’s Gaelic Language Plan. He attended his first Royal National Mod in Falkirk in 2008 and has been a key member of the CalMac team which has been working to raise the company’s profile at the event. He has a strong affinity with the Gàidhealtachd having worked for the former Highlands and Islands Development Board in the 1980s and has enjoyed rekindling his relationship with the area since joining CalMac.


Dòmhnall Martainn

​A’ feitheamh ri fiosrachadh pearsanta


Alisdair Barnett

A’ feitheamh ri fiosrachadh pearsantaProudly Sponsored By

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD