Fiosrachadh a’ Mhòid

Mòd Nàiseanta Rìoghail

5 Caolshràid Mhìcheil
Inbhir Nis
IV2 3HQ
Fòn: 01463 709 705
Post-d: info@ancomunn.co.uk

Seumas Greumach
Àrd-oifigear a’ Chomuinn

Seonag Anderson
Oifigear a’ Mhòid

Coinneach Combe
Oifigear Thachartasan & Conaltraidh Digiteach

Fiona NicChoinnich
Oifigear nam Mòdan Ionadail

Peigi Nic’Illeinein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicAoidh
Oifigear a’ Mhòid (pàirt-ùine)

Comunn na Clàrsaich

The Clàrsach Society - Comunn na Clàrsaich

Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall
36 Dalmeny Street,
Edinburgh
EH6 8RG

Tel - 0131 554 0212
office@clarsachsociety.co.uk

Dannsa Gàidhealach

Gheibhear fiosrachadh mu farpaisean Dannsa Gàidhealach an seo:
www.toeandheel.com


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council