Luchd-obrach a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Tha còignear neach obrach aig a’ Chomuinn Ghàidhealach an-dràsta a tha stèidhichte eadar an dà oifis againn:

Oifis Inbhir Nis

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Àrd Oifigeir a’ Chomuinn Ghaidhealaich

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear a’ Mhòid

Taigh Baile an Fhain, 40 Sràid Hunndaidh
Inbhir Nis
IV3 5HR
Fòn: 01463 709705
Facs: 01463 715557

Oifis Steòrnabhaigh

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Rùnaire a’ Chomuinn agus Manaidsear na h-Oifis

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear a’ Mhòid (pàirt-ùine)


Aonad 7A
7 Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2QN

Fòn: 01851 703487
Facs: 01851 706467

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor