An Lagh

Thèid an làrach seo a sgrùdadh ’s ùrachadh gu tric gus ceartas a dhearbhadh. ’S ann le luchd-cleachdaidh na làraich a tha an còir gus an fhiosrachadh a dhearbhadh mus tèid a chleachdadh.

’S ann airson fiosrachadh a-mhàin a tha ceanglaichean na làraich seo agus cha bu chòirear beachdachadh orra. Cha toir An Comunn Gàidhealach beachdan seachad air na làraich ud, ach gus an susbaint aca mholadh don luchd-leughaidh againn.

site
Connect with Us

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council