Earrannan Ainmichte

Gheibhear pìosan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2019 ann an Glaschu a cheannachd air-loidhne. Tha na leabhraichean cuideachd rin ceannachd bho na h-oifisean againn. Gheibhear liosta dhe na pìosan ainmichte bhon cheangal gu h-ìosal:Pìosan Ainmichte 2019Airson tuilleadh fiosrachaidh:

An Comunn Gaidhealach
Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhirnis.
IV3 5HR
Fon: 01463 709705
Post-d: info@ancomunn.co.uk


Clarsach

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho:

Michelle Kelly,
Rianadair Comunn na Clarsaich Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall,
36 Sraid Dalmeny,
Dun Eideann.
EH6 8RG

Fon:0131 554 0212
Post-d:office@clarsachsociety.co.uk


Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD