Earrannan Ainmichte

Gheibhear pìosan a cheannachd air-loidhne. Tha na leabhraichean cuideachd rin ceannachd bho na h-oifisean againn.

An Comunn Gaidhealach
Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhirnis.
IV3 5HR
Fon: 01463 709705
Post-d: info@ancomunn.co.uk


Clarsach

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho:

Michelle Kelly,
Rianadair Comunn na Clarsaich Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall,
36 Sraid Dalmeny,
Dun Eideann.
EH6 8RG

Fon:0131 554 0212
Post-d:office@clarsachsociety.co.uk


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD