Pasgan-taic na Modan Iondail

Tha sinn air pasgan a chur ri chèile le foirmean agus fiosrachadh a dh’ fhaodadh a bhith feumail dha Comataidhean na Mòdan Ionadail.

Tha seo a’ gabhail a-steach rudan mar foirmean-iarrtas, stiùireadh do bhritheamhan agus cathraichean, duilleagan breithneachaidh, riaghailtean a’ Mhòid agus mar sin air adhart.

Faodaidh sibh na foidhlichean seo atharrachadh mar a bhios iomchaidh airson a’ Mhòd agaibh fhèin.

Tha sinn an dòchas gum bidh seo feumail dhuibh.

Duilleag Breithneachaidh - Gaidhlig

Duilleag Breithneachaidh - Ceol

Stiureadh do Bhritheamhan

Stiureadh do Chathraichean

Riaghailtean

Foirm Iarrtas Oigridh - Dreach

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd