Pasgan-taic na Modan Iondail

Tha sinn air pasgan a chur ri chèile le foirmean agus fiosrachadh a dh’ fhaodadh a bhith feumail dha Comataidhean na Mòdan Ionadail.

Tha seo a’ gabhail a-steach rudan mar foirmean-iarrtas, stiùireadh do bhritheamhan agus cathraichean, duilleagan breithneachaidh, riaghailtean a’ Mhòid agus mar sin air adhart.

Faodaidh sibh na foidhlichean seo atharrachadh mar a bhios iomchaidh airson a’ Mhòd agaibh fhèin.

Tha sinn an dòchas gum bidh seo feumail dhuibh.

Duilleag Breithneachaidh - Gaidhlig

Duilleag Breithneachaidh - Ceol

Stiureadh do Bhritheamhan

Stiureadh do Chathraichean

Riaghailtean

Foirm Iarrtas Oigridh - Dreach

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council