Cuir Fios Gu

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mun Chomunn Ghaidhealach no Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

Cuiribh fios thugainn aig na seòlaidhean a leanas:

Inbhir Nis

Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhir Nis
IV3 5HR

Fòn: 01463 709705


Seumas Greumach
Àrd-Oifigeir a’ Chomuinn

Seonag Anderson
Oifigear a’ Mhòid

Steòrnabhagh (Priomh Oifis)

Aonad 7A
Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2QN

Fòn: 01851 703487

Peigi Nic’Illinnein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicAoidh
Oifigear a’ Mhòid (pàirt-ùine)


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor