Cuir Fios Gu

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mun Chomunn Ghaidhealach no Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

Cuiribh fios thugainn aig na seòlaidhean a leanas:

Inbhir Nis

5 Caolshraid Mhìcheil
Inbhir Nis
IV2 3HQ
Fòn: 01463 709705

Seumas Greumach
Àrd-Oifigear a’ Chomuinn

Seonag Anderson
Oifigear a’ Mhòid

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear Thachartasan & Conaltraidh Digiteach

Steòrnabhagh (Priomh Oifis)

Aonad 7A
Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2QN

Fòn: 01851 703487

Peigi Nic’Illinnein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicAoidh
Oifigear a’ Mhòid (pàirt-ùine)


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd