Cuir Fios Gu

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mun Chomunn Ghaidhealach no Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

Cuiribh fios thugainn aig na seòlaidhean a leanas:

Inbhir Nis

Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhir Nis
IV3 5HR

Fòn: 01463 709705


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Àrd-Oifigeir a’ Chomuinn

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear a’ Mhòid

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Manaidsear Leasachaidh a’ Mhòid

Steòrnabhagh (Priomh Oifis)

Aonad 7A
Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2QN

Fòn: 01851 703487

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Rùnaire a’ Chomuinn

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear a’ Mhòid (air Fòrladh Màthaireil an dràsta)


Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD