Cuir Fios Gu

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mun Chomunn Ghàidhealach no Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

Cuiribh fios thugainn aig na seòlaidhean a leanas:

Inbhir Nis

5 Caolshràid Mhìcheil
Inbhir Nis
IV2 3HQ
Fòn: 01463 709705

Seumas Greumach
Àrd-oifigear a’ Chomuinn

Seonag Anderson
Oifigear a’ Mhòid

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear Thachartasan & Conaltraidh Digiteach

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Oifigear nam Mòdan Ionadail

Steòrnabhagh (Prìomh Oifis)

Aonad 7A
Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2QN

Fòn: 01851 703487

Peigi Nic’Illinnein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicAoidh
Oifigear a’ Mhòid (pàirt-ùine)


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council