Ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Ballrachd - Na Buannachdan


Tha gnothaichean cultarach agus cànain ar n-eachdraidh nan cuibhreann prìseil de ar n-oighreachd agus ‘s còir an gleidheadh ‘s an leasachadh. Le ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich a thoirt a-mach:

  • Bithear a’ taic ri glèidheadh na Gàidhlig.
  • Faodar coinneamhan meòire a fhrithealadh.
  • Bidh tus-chothrom agaibh air ticeadan airson tachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Inntrigeadh dha naidheachdan Gàidhlig.
  • Lùghdachadh prìsean air program agus ticeadan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Lùghdachadh prìsean aig Bùth a’ Chomuinn


Ballrachd Bhliadhnail: £15.00

Òigridh / Oileanach: £5.00

Còmhlan: £30.00

Ballrachd Bhuidhne / Còisir: £50.00


Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach bruthaibh an seo agus gheibhear air cunntas a chur air dòigh. Ma tha sibh n’ ur ball mu thràth, ‘s urrainnear ùrachadh tron chunntas agaibh. Neo cuiribh fon thugainn air 01463 709 705.


.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd