Ballrachd a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Ballrachd - Na Buannachdan


Tha gnothaichean cultarach agus cànain ar n-eachdraidh nan cuibhreann prìseil de ar n-oighreachd agus ’s còir an glèidheadh ’s an leasachadh. Le ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich a thoirt a-mach:

  • Bithear a’ taic ri glèidheadh na Gàidhlig.
  • Faodar coinneamhan meòire a fhrithealadh.
  • Bidh tùs-chothrom agaibh air ticeadan airson tachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Inntrigeadh dha naidheachdan Gàidhlig.
  • Lùghdachadh prìsean air prògram agus ticeadan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Lùghdachadh prìsean aig Bùth a’ Chomuinn


Ballrachd Bhliadhnail: £15.00

Òigridh / Oileanach: £5.00

Còmhlan: £30.00

Ballrachd Bhuidhne / Còisir: £50.00

Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach bruthaibh an seo agus gheibhear air cunntas a chur air dòigh. Ma tha sibh nur ball mu thràth, ’s urrainnear ùrachadh tron chunntas agaibh. Neo cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council