Prìobhaideach

Tha An Comunn Gàidhealach ag aithneachadh dìomhaireachd ar ballrachd ’s luchd-cleachdaidh. Cha toir sinn fiosrachadh pearsanta do dhaoine eile.

Gheibh sibh Poileasaidh Prìobhaideach agus Dìon Dàta a’ Chomuinn Ghàidhealaich an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council