Taisbeanadh na Gàidhlig

Gach bliadhna, bidh Taisbeanadh Gàidhlig againn aig a’ Mhòd a bhios a-ruith fad na seachdain. Bidh measgachadh de bhuidhnean Gàidhlig agus ionadail ann le fiosrachadh mu dheidhinn na seirbhisean a tha iad a’ tabhann. Nam measg bidh Comhairle nan Leabhraichean, Bòrd na Gàidhlig, Acair, Sabhal Mòr Ostaig, Alba Aosmhor, Dualchas Nàdair na h-Alba agus mòran eile.

Cuideachd, bidh tachartasan beò, òraidean, ceòl agus taisbeanaidhean eadar-dhealaichte a’ gabhail àite thairis air an t-seachdain aig an Taisbeanadh, mar sin dèanaibh cinnteach gun tig sibh a chèilidh oirnn an ath bhliadhna!

Bidh sinn cuideachd an dòchas gum faigh sinn cothrom blasad bidhe agus deoch onadail fhaighinn… Chì sinn aig an ath Mhòd sibh!

Airson tuilleadh fiosrachadh cuiribh post-dealain gu:

Seonag Anderson: seonag@ancomunn.co.uk


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd