Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Mod Mhuile air a chur dheth

Published: 08 Sep 2021

​Gu mì-fhortanach bha againn air am Mòd aig an deireadh sheachdain a chur dheth. Tha grunnan dhaoine anns an sgoil an seo le Covid, agus tha mòran sgoilearan agus tidsearan far na sgoile. Mar sin, bhiodh nas lugha de dh’fharpaisich againn Dihaoine.

Ach tha e nas cudthromaiche buileach gun cùm sinn farpaisich, britheamhan agus luchd-cuideachaidh sàbhailte, còmhla ris an luchd-èisdeachd.

Tha fhios agam gur e briseadh dùil a tha seo dhuibhse cuideachd, ach tha sinn uile a’deanamh fiughair ri ur faicinn an ath bhliadhna.

Back to Provincial News List

Mod Air-loidhne Dhun Eideann

Published: 05 Apr 2021

​The Edinburgh Local Mòd will be online in 2021. The syllabus, rules, and entry form are available on http://www.edinburghlocalmod.com and keep an eye on our Facebook page (search for EdinburghMod; a Facebook account is not necessary as ours is a public page).

We have an expanded number of senior competitions this year so there is something for everyone.
All entry forms (and most entries - see syllabus for details) must be emailed to localmodedinburgh@gmail.com before 11.59pm on 30 April 2021.
Contact localmodedinburgh@gmail.com with any questions.


www.edinburghlocalmod.com

Back to Provincial News List

Mòd Iondail an Eilein Sgitheanaich

Published: 15 Jun 2020

​Tha Mòd Ionadail an Eilein Sgitheanaich a’ gabhail àite an t-seachdain seo, air-loidhne.

Tadhlaibh air an duilleag Facebook aca airson tuilleadh fiosrachadh.

Tha sinn an dòchas gun tèid gu math leibh uile!

https://www.facebook.com/M%C3%B2d-Ionadail-an-Eilein-Sgitheanaich-100369995046749/

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Dhùn Èideann 2020 air-loidhne

Published: 23 Apr 2020

​Bidh Mòd Ionadail Dhùn Èideann beagan eadar-dhealaichte am bliadhna, agus iad gu bhith a-ruith air-loidhne.

Thoiribh sùil air an ceangal gu h-ìosal airson liosta de na farpaisean gu lèir. Tha farpaisean chruthachail ann dhan a h-uile duine!

https://www.edinburghlocalmod.com/syllabus.html

Back to Provincial News List

Mòd Club Meur Loch Abar

Published: 11 Mar 2020

** DHETH AIR SGÀTH CORÒNABHÌORAIS**

Back to Provincial News List

Mòdan Ionadail 2020

Published: 13 Feb 2020

​​​Gheibhear liosta le cinn-latha Mòdan Ionadail na bliadhna seo tron cheangal gu h-ìosal.

https://www.ancomunn.co.uk/localmods/dates

Tha duilleag aig gach Mòd air an làrach-lìn againn, far is urrainn dhaibh fiosrachadh mu na Mòdan aca fhèin a shanasachd. Bruthaibh an seo airson duilleagan gach Mòd.

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020

Published: 15 Jan 2020

Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020 | Inverness Provincial Mòd 2020

Entries are now open for the 2020 Provincial Mòd in Inverness which takes place on Friday 19 and Saturday 20 June. Entries will close on Tuesday 31 March at 5.00pm.

This year there will be a few new competitions including the opportunity to submit a Podcast or Vlog! With the Royal National Mòd returning to Inverness this October, it would be great to see as many entries as possible at this year’s Provincial Mòd from folks of all ages!

Every year the Mòd secretaries spend time ensuring that the requirements for the competitions held at the Provincial Mòd match the competitions held at the National Mòd as closely as possible to ensure a smooth transition for competitors.

Please remember that all entries in the junior competitions are based on the competitor’s age on 1 October 2020 in line with the National Mòd rules, and not their age at the time of the Inverness Provincial Mòd in June.

Please also remember that entry fees now apply to all competitions, junior and senior. (N.B. junior competitors entering several solo competitions will be required to pay for a maximum of three.)

Please visit Inverness Provincial Mòd’s website for a copy of their syllabus and entry forms

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Bharraigh & Bhatarsaigh

Published: 17 Aug 2018

​Provincial Mòd, Isle of Barra, Saturday 21 September 2019

This year marks the staging of the ninth Barra & Vatersay Provincial Mòd, an exciting 1 day event featuring instrumental, piping, oral, vocal and choral competitions. It is a perfect platform for those going forward to compete at the National Mòd in Glasgow the following month.

As you can appreciate, a huge amount of effort and organisation is required to stage this event and so the committee are writing to ask for your support in helping to make this exciting festival of local culture as successful as possible. You can do this by selecting any of the support options below and getting in touch with the Barra & Vatersay Provincial Mòd Committee by 9th September.

Sponsor a Section: £100

With this option your donation will cover the entire cost of running a complete section of competitions in this year’s event. In return, your name will be listed as the competition sponsor for each applicable competition in the event programme.

Sponsor a Competition: £30

With this option your donation will cover the entire cost of running a single competition in this year’s event. In return, your name will be listed as the competition sponsor in the event programme.

Advertise in the Mòd Programme : £25 - £100

Promote your business among all attendees at the Mòd with either a full, half or quarter page advert in this year’s programme.

Donation:

Anyone making a donation towards the Mòd will have their name listed in the event programme.

Raffle Prize:

We would welcome a prize for our raffle which will be drawn at the Trophy Winners Ceilidh on Saturday night.

Please email the address below for a sponsorship form.

Moran Taing.

modbharraigh@aol.co.uk

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Inbhir Nis 2019

Published: 16 Jan 2018

​Thèid Mòd Ionadail​ Inbhir Nis 2019 a chumail Dihaoine 21mh & Disathairne 22mh den t-Ògmhios.

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachadh, foirm iarrtais agus clàr a’ Mhòid bho làrach-lìn Mòd Ionadail Inbhir Nis.

Ceann-latha airson iarrtasan a thilleadh: 31/03/2019

Back to Provincial News List

Meur Inbhir Nis

Published: 01 Aug 2017

​Bidh Meur Inbhir Nis den Chomunn Gàidhealach agus Comataidh Ionadail Mòd 2020 an làthair aig Fèill an t-Eilean Duibh, anns a’ Bhlàr Dubh air Diciadain an 2mh agus Diardaoin an 3mh den Lùnastal.

Ma tha botail agaibh a bhiodh sibh airson a thoirt dhuinn airson an tombola againn, bhiodh sin math dha rìreabh.

Cuiribh fios dhan chomataidh air an duilleag Facebook aca no cuiribh post-d gu rùnaire Mòd Ionadail Inbhir Nis.

Mòran taing!

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Leòdhais 2017

Published: 09 Mar 2017

​Tha Comunn Gàidhealach Leòdhais air na cinn-latha airson Mòd Ionadail Leòdhais 2017 atharrachadh gu Dimàirt 30 Cèitean – Dihaoine 2 Ògmhios.

Bhiodh iad gu mòr nur comainn nan sgaoileadh sibh an fhiosrachadh seo timcheall na tidsearan Gàidhlig / Ciùil, pàrantan agus mar sin air adhart.

Thèid na foirmean / ceòl airson Mòd Ionadail Leòdhais na bliadhna seo a sgaoileadh anns na beagan sheachdainean a tha romhainn.

Le gach deagh dhùrachd,

Comataidh Comunn Gàidhealach Leòdhais

Back to Provincial News List

Cèilidh Farpaisaich a' Mhòid & Acadamaidh a' Mhòid

Published: 03 Feb 2017

Back to Provincial News List

Brot is Millsean- Meur Inbhir Nis

Published: 05 Dec 2016

Back to Provincial News List

Fundraising Ceilidhs Lochaber

Published: 05 Dec 2016

Back to Provincial News List

Dannsa Bhalentìneach an Loch Abar!

Published: 12 Jan 2016

​A’ togail airgid airson Mòd Loch Abar 2017…

Back to Provincial News List

Mòd Soirbheachail ann an Uibhist

Published: 08 Jun 2015

Following another successful Mod held in Sgoil an Iochdair on the 29th and 30th of May with a turnout of well over 300 competitors, the Committee would like to thank all who took part, competitors, teachers and parents. A special thanks goes to those who helped with the organisation, home baking and smooth running of the Prizewinners’ concert.

All adjudicators were delighted by the level of talent among competitors. A fantastic day where gaelic culture and heritage was very much alive . Also to all the adjudicators and chairpersons who took the time to make the event possible.

A special thanks to all staff at Sgoil an Iochdair for their continued support.

We would also like to thank all Councillors for their valued funding.

We look forward to seeing you all on the 27th and 28th of May 2016.

Neach-buannachaidh 2015

Duaisean 2015

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Inbhir Nis

Published: 21 Apr 2015

Just a quick reminder that entries for the Inverness Provincial Mòd close this Friday, 24 April 2015. All entry forms should be returned to Ross Brindle by this date, along with all translations, own choice music, art work and literature if applicable.

Please note, in the printed syllabus there were errors with the prescribed pieces listed for competitions C53, C54, C55 and C56 (Boys 9 and under 11 Fluent & Learners and Girls 11 and under 13 Fluent & Learners). Please double check that entrants are learning
the correct piece as printed in the An Comunn Prescribed booklets. An updated copy of the syllabus is included below.

Mòd Ionadail Inbhir Nis - Farpaisean


You will also find a multiple entry form which you may prefer to use for entering groups of children.

Mòd Ionadail Inbhir Nis - Foirm

Dùrachdan,

Brindle

Provincial Mòd Secretary

Meur Inbhir Nis

Back to Provincial News List

Mòd Dhùn Èideann

Published: 20 Apr 2015

​Thèid Mòd Ionadail Dhùn Èideann a chumail air an 25mh Ceitean ann am Bunsgoil Taobh na Pàirce, Bonnington, Dùn Èideann.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mu dheidhinn Mòd na bliadhna seo air an làrach lìn aca no air an duilleag Facebook aca.

Tha sinn an dòchas gun tèid gu math dhuibh uile!

Back to Provincial News List

Mòd Ionadail Bharraigh is Bhatarsaigh 2015

Published: 14 Apr 2015

​Mòd Ionadail Bharraigh is Bhatarsaigh 2015

Back to Provincial News List

Cèilidh ann an Uibhist

Published: 09 Mar 2015

Cèilidh le Mòd Ionadail Uibhist…

Back to Provincial News List

Mòdan Ionadail 2014

Published: 07 Jan 2014

Bidh mòran agaibh air tòiseachadh le ullachaidhean airson Mòdan Ionadail 2014 mu thràth.

Ma tha tachartasan, coinneamhan no càil sam bith eile gu bhith agaibh a dh’ aithghearr, cuiribh thugainn an fhiosrachadh agus cuiridh sinn suas e air an làrach-lìn seo, dhan chuairt-litir againn agus air duilleag Facebook.

Cuiribh fiosrachadh sam bith gu: marina@ancomunn.co.uk

Back to Provincial News List

Farpaisean Mod Rois an Iar Dheis

Published: 18 Sep 2013

Cha bhi farpaisean abhaisteach aig Mòd Ionadail Rois an Iar Dheis am bliadhna. ‘S e farpaisean pìobaireachd a bhios ann a-mhàin.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho:

Barbara Smith

Rùnaire

Mòd Ionadail Rois an Iar Dheis

Fòn. 01599 534947

Post-d.bi.smith@btopenworld.com

Back to Provincial News List

Oidhche Uibhist

Published: 22 May 2013

An Comunn Gàidhealach

Meur Inbhir Nis

Uist Night

Uist Accordions

Uist Dancing Club

Uist Singers and pipers


Saturday 15th June 2013

7.30pm


Green Drive Hall, Inverness


Finger Buffet … Tea/Coffee/…..Raffle Prizes

Admission: £10 ………. Bring Your own Bottle

Ticket bookings
available from:

07737268621

07526518961

07777632585

“All proceeds go towards the running of the
Inverness Local Mod in June 2013 and The Royal National Mod in 2014”

Back to Provincial News List

Mod Ionadail Inbhir Uige

Published: 23 May 2012

The Caithness and Sutherland Provincial Mòd takes place in Wick on Saturday 2nd June and preparations are nearly complete for hosting several hundred visitors coming back to the county less than two years after the successful national event held in the county in October 2010.>

Visitors to the county will come from all over the North Highlands and beyond with competitions in a number of musical disciplines.The main competition venue for the “Mini-Mòd” will be the Assembly Rooms where the climax of the festival will be the Gala Concert and Ceilidh Dance in the evening hosted by MG Alba Marketing Manager, Murdo Morrison with guest artiste and National Mòd Medallist, Alasdair Whyte from the Isle of Mull.

Visiting the county over the weekend will be one of Scotland’s top Gaelic culture bands, returning after their successful performance at the National Mòd Fringe in 2010 – The Iain Angus MacLeod Band.

The programme detailing competitions will be available this week and will be in local shops and public buildings or by contacting one of the local An Comunn branch committee members.

The festival will have instrumental, group, solo and choral competitions taking place, starting at 9am in the Assembly Rooms where the Mod office will be located. One of the highlights of the Provincial Mod will be the choral competitions with the county hosting a number of choirs for the day – these competitions will be held in the main hall at the Assembly Rooms starting at 1.30pm.

Back to Provincial News List

Aberfeldy Mod

Published: 17 May 2012

ABERFELDY LOCAL MOD SET TO RETURN IN JUNE

Aberfeldy Mod, Scotland’s greatest regional Gaelic festival, is once again set to descend on the Highland Perthshire town on 8th and 9th June 2012. Organisers of this year’s Mod are now calling on individuals and groups wishing to enter into the wide variety competitions to do so by Monday 21st May.

Now it its 89th year, the Aberfeldy Mod is a celebration in competitions of Gaelic culture and music. Participants range in age from 5 to 95 and come from all over Scotland and beyond to take part. This year, the committee have launch a new website, www.aberfeldymod.com, to help people find out about the event.

Much work has gone on in local schools throughout the region to prepare participants for the events, with the children’s competitions being held on the Friday. As well as traditional competitions such as junior choirs, solo signing and storytelling there other events in areas such as poster design and best radio or video programme. Children can also enter instrumental competitions in piano and clàrsach amongst others, playing their own choice of melody of a Gaelic song.

Saturday sees the adults join the competitions with many events throughout the day. Piping, fiddle, accordion and choir competitions are just some of the events taking place.

Spectators are welcome to attend many of the events. Information on venues can be found by visiting the Mod Office which is open in Aberfeldy Town Hall of Friday and Breadalbane Community Campus on Saturday.

There will also be a cèilidh dinner held on Saturday evening to top the weekend off.

Mod Convener, Mary Stewart said “The Aberfeldy Mod, which is delivered by the Perthshire and Angus branch of An Comunn Gàidhealach, is a fantastic opportunity for people who enjoy taking part in Gaelic events to come together. It’s a real chance to celebrate the rich Gaelic heritage of the area and share the experience with a wide age group of people. It’s also a good opportunity to get a good practice run at the Royal National Mod which will be held in Dunoon in October this year”

The Mod committee are now calling on anyone with an interest in taking part to submit entry forms by Monday 21st May. Information on the Mod, competitions and how to get involved can be found at www.aberfeldymod.com.

http://www.acgmod.org/localmods/detail/perth-angus

Back to Provincial News List

Taobh an Iar-Dheas Rois Dheth

Published: 29 Aug 2011

AIR A CHUR DHETH

Tha Mod Ionadail na bliadhna seo air a chur dheth air sgàth’s gu bheil obair a’ dol air adhart aig Àrd Sgoil a’ Phluic.

Cuir fios gu:

Mrs Barbara Smith

Sgurr Uran

Church Road

Kyle of Lochalsh

IV40 8DD

Tel: 01599 534947


bi.smith@btopenworld.com

Back to Provincial News List

Mod Ionadail Bharraigh

Published: 03 Aug 2011

An Comunn Gàidhealach is delighted to announce that preparation is well underway for the staging of the first Barra & Vatersay Provincial Mòd since the 1930’s! The event will take place on September 30th and October 1st 2011. Instrumental competitions including fiddle, accordion, clarsach and instrumental groups will take place on the Friday evening with Piping, Oral, Vocal and Choral events on the Saturday.


With the Royal National Mòd taking place in the Western Isles in October this year, it is very appropriate that the re-emergence of Mòd Iondail Bharraigh is Bhatasaigh will precede that. It is a perfect platform for those going forward to compete at the National Mòd.


Provincial Mòd Liaison officer, Riona Whyte, has visited the island on several occasions and during her most recent visit called at local schools and held an after school workshop to encourage participation in the Mòd.

The syllabus and entry is now available on the An Comunn Gàidhealach website where there is a specific page for Mòd Ionadail Bharraigh is Bhatarsaigh http://www.acgmod.org/localmods/detail/barra.

The committee has been working hard to secure adjudicators, venues and sponsorship for this event but are still looking for more people to help with chairing, stewarding or even making the tea! For further details or if you would like to contribute in any way, please contact Jane MacNeil on jdouglasmacneil@aol.com

Back to Provincial News List

Mod Iondail Inbhirnis

Published: 27 Jun 2011

Chaidh Mod Ionadail Inbhirnis a chumail air an 17mh & 18mh den t-Ogmhios 2011

Gheibhear liosta de na farpaisich a bhuanaich an seo

Cuir Fios Gu:

Jean Mackay

26 Trentham Court

Westhill

Invreness

IV2 5DF

Tel: 07751 777249

Email: sineanna@aol.com

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd