Inbhir Nis

**MÒD IONADAIL 2020 DHETH**

Cuir Fios Gu:


Rùnaire: Ross Brindle secretary@invernessprovincialmod.co.uk

Feuch gun cùm sibh sùil air an làrach-lìn ùr aig Mòd Ionadail Inbhir Nis airson fiosrachadh sam bith co-cheangailte ris a’ Mhòd - www.invernessprovincialmod.co.uk

Cumaibh siùl air tachartasan eile tro chuairt-litir a’ Chomuinn Ghàidhealaich no tro Dhuilleag Facebook Mòd Ionadail Inbhir Nis« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor