Inbhir Nis

Thèid Mòd Ionadail Inbhir Nis a chumail air an 21mh agus an 22mh den t-Ògmhios 2024.

Clàr-eagair 2024

Cuir Fios Gu:

Rùnaire: invernessmod@outlook.com

Feuch gun cùm sibh sùil air an làrach-lìn ùr aig Mòd Ionadail Inbhir Nis airson fiosrachadh sam bith co-cheangailte ris a’ Mhòd - www.invernessprovincialmod.co.uk

Cumaibh siùl air tachartasan eile tro chuairt-litir a’ Chomuinn Ghàidhealaich no tro Dhuilleag Facebook Mòd Ionadail Inbhir Nis« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council