Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis

Published: 28 Oct 2013

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 - Alison NicMhathain, Am Blàr Dubh

£100 - Carol NicAoidh, Caol Loch Aillse

£50 - Mrs M V Laycock, Inbhir Nàrann

« Back to Mod News List

Mòran Taing

Published: 21 Oct 2013

Uill, a chàirdean, siud Mòd eile seachad. Abair seachdain sònraichte cuideachd! Taing mhòr dhan a h-uile duine a bha an sàs ann - bha e dìreach sgoinneil!

Tha na h-oifisean againn dùinte an t-seachdain-sa, bidh sinn fosgailte a-rithist Diluain sa’ tighinn.

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an t-seachdain ribh uile. Chì sinn ann an Inbhir Nis sibh an ath bhliadhna!

Mòran taing dhuibh uile!

« Back to Mod News List

Còisearan

Published: 16 Oct 2013

​Tha sinn an dòchas gun tèid gu math dha na còisirean a bhios a’ seinn a-màireach! Tha sinn cinnteach gun robh iad trang ag ullachadh fad an latha an diugh… bidh sinn coimhead air adhart ri ur faicinn a-màireach!

« Back to Mod News List

Àrd-Ùrlar @ Taisbeanadh a' Mhòid

Published: 16 Oct 2013

​Ma tha còisirean, seinneadairean no cluicheadairean sam bith timcheall a-màireach no Dihaoine, nach tig sibh gu am Piazza, ann am Pàislig, far a bheil Taisbeanadh a’ Mhòid. Tha àrd-ùrlar againn an sin agus bhiodh e math beagan ceòl a bhith againn!

« Back to Mod News List

Seann-Nòs

Published: 16 Oct 2013

Seo liosta de na farpaisich a bhios a’ gabhail pàirt ann am farpais criochnachaidh an t-​Seann Nòs, Diardaoin 17mh den Dàmhair aig 7.30f:

1. Michelle MacNeil

2. Tormod Macleòid

3. Eilidh Munro

4. Neil MacRitchie

5. Hannah Knight

6. Calum Angus Macdonald

7. Iseabail Nic an t-Sagairt

8. Ruairidh MacCormaig

9. Joan Morrison

« Back to Mod News List

Am Bonn Òr

Published: 16 Oct 2013

Thèid farpais criochnachaidh am Bonn Òr a chumail air Diardaoin an 17mh den Dàmhair aig 9m. Seo liosta den fheadhainn a bhios a’ nochdadh:

1. Dòmhnall Iain Brown

2. F Ann Maclean

3. Robert Robertson

4. Eilidh Munro

5. Ross Crichton

6. Alison NicAnnain

7. John Howieson

8. Ceitidh Smith

9. Ruairidh Mac an t-Saoir

« Back to Mod News List

Aigeallan Airgid

Published: 16 Oct 2013

​​Chaidh na farpaisich a leanas troimhe gu farpais criochnachaidh an Aigeallan Airgid a-nochd:

1. Michelle McManus

2. Donald Maciver

3. Ainsley Hamill

4. Pòl Younger

5. Ellen Beard

6. Campbell Mackenzie

7. Jackie Cotter

8. Lawrence Butler Perks

9. Donna Dugdale

10. Alastair Gray


« Back to Mod News List

Duilleagan Breithneachaidh

Published: 14 Oct 2013

Tha duilleagan breithneachaidh bho farpaisean Disathairne agus farpaisean an diugh ri fhaighinn ann an Talla Bhaile Phàislig. Bidh seo fosgailte eadar 9-5 gach latha. Ach mur am faigh sibh cothrom a thighinn ann airson an togail, cuiridh sinn a-mach thugaibh iad sa’ phost!

« Back to Mod News List

Àireamhan Oifis a' Mhòid

Published: 14 Oct 2013

Airson fiosrachadh air cuirmean agus ma tha sibh a’ lorg ticeadan, cuiribh fòn gu Ionad Fiosrachaidh a’ Mhòid air 0141 618 5758.

Ma tha sibh airson tarraing a-mach as farpais, no airson fiosrachadh air farpaisean no farpaisich, cuiribh fòn air 0141 618 5949.

« Back to Mod News List

Siubhail aig a' Mhòd

Published: 07 Oct 2013

Prògram a' Mhòid a-muigh

Published: 07 Oct 2013

Tha Prògram a’ Mhòid a-nise ri cheannachd anns na h-oifisean againn ann an Inbhir Nis agus Steòrnabhagh, agus bho Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu.

Ma tha sibh airson fear òrdachadh, cuiribh fòn thugainn air 01851 703 487.

Mòran taing.

« Back to Mod News List

Fiosrachadh airson nam Meadhanan

Published: 02 Oct 2013

Feumar luchd-naidheachd / na meadhanan a tha a’ tadhail air Mòd Phàislig am bliadhna, clàradh air an làrach-lìn againn airson bràiste meadhanan no airson cead faighinn a-steach gu oifis nam meadhanan, coinneamhan nam meadhanan, agus airson fiosrachadh sam bith mu na farpaisean laitheil aig Mòd na bliadhna seo.

Clàraibh an seo:

https://www.ancomunn.co.uk/pages/press-pass-registration

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD