Naidheachdan

Mull Mod Results

Published: 28 Oct 2011

The Mull Provincial Mod took place on the 9th and 10th of September. The Mod was a great success and was enjoyed by all!

Please click on the links below to view results:

ADULT PRIZEWINNERS.doc

JUNIOR DUET, GROUP & CHOIR.doc

JUNIOR INSTRUMENTAL.doc

JUNIOR ORALS.doc

JUNIOR VOCAL.doc

JUNIOR TROPHIES.xls

SENIOR TOPHIES.xls

« Back to Mod News List

Mòd Results available Online

Published: 20 Oct 2011

To view the Mòd results you can either open up Royal National Mòd in the left hand column and select Results from the drop down menu or go to the bottom of the home page and in the Royal National Mòd section, select Results.

A new page will open up with links to the 2011 Mòd results or the most recent Mòds.

« Back to Mod News List

Photos from Mod 2011 now available

Published: 15 Oct 2011

Graham Hood the official Mod photographe rnow has a collection of Mod 2011 photos available for viewing on his website.

Note: Click on the text below the Mod 2011 photo to see the photographs by day.

To enter Graham’s website please click on the link below :
http://grahamhoodphotography.com/?load=flash

« Back to Mod News List

Mòd Ionadail Barraigh is Bhatarsaigh

Published: 04 Oct 2011

The first ever Barra & Vatersay Provincial Mòd took place on Friday 30thSeptember and Saturday 1st October in Castlebay school.The venue was ideal and the local committee had worked tirelessly to create a fantastic inaugural event. The committee were delighted with support from the local community and various Gaelic organisations.

Competition in Accordion, Piano, Fiddle, Instrumental and Folk Groups took place on Friday evening. Saturday was the turn of the Piping, Chanter, Oral, Vocal and Choral competitions.Over 300 participated over the two-day event, including 8 Junior choirs, and can only be an indication that this has been long overdue.

Riona Whyte, Provincial Mòd Liaison Officer with An Comunn Gàidhealach, who has visited the island on several occasions to help with organisation, said, ‘it was great to see the hard work of the local committee culminate in a friendly two-day event that worked well for everyone - organisers, competitors, adjudicators, helpers and audiences.It was a privilege to be involved in such a worthwhile and successful event and I look forward to Mòd Ionadail Bharriagh is Bhatarsaigh becoming a permanent fixture on the Provincial Mòd circuit.’

Adjudicators Roddy Campbell, Mary Bishop-Hunt, Anne Kearney, Rona Lightfoot, Paul MacCallum, Janet MacDonald, Katie Anne MacKinnon, Paul MacLean, Anna Wendy Stevenson and Riona Whyte were impressed with the high standards and had a difficult task choosing prize winners.Paul MacCallum commented ‘It is so refreshing to take part in an event that runs so smoothly where everybody works together for the greater good of our music, language and heritage.’

Many competitors had travelled from Uist to participate and this is an excellent indication that the re-established Mòd Iondail Uibhist, scheduled to take place on 2nd June 2012, will be another successful event.Penny Burgess, itinerant Music teacher for the Uists, Benbecula, Eriskay and Barra had done a tremendous amount of work bringing a total of 5 Junior choirs to take part and conducting many of them herself!

The committee were delighted with the level of entries and would like to thank everyone who took part, the army of volunteers who helped throughout the event, the adjudicators for their positive and encouraging remarks, sponsorship and advertising from local businesses and individuals and of course the audiences who came along to support the competitions and ceilidhs.

The venue was buzzing with activity and added to the competitive element there was space for the children and their teachers, tutors and supporters had time to relax in the performance area and canteen. The food was excellent, Gaelic organisations had displays, volunteers provided arts and crafts table to amuse the children between competitions and we even had a visit from Nip the dog from the Gaelic4Parents initiative!

Mòd Iondail Bharraigh is Bhatarsaigh will be added to the already busy Provincial Mòd circuit and dates have already been released for next years event which will take place on Friday 21st and Saturday 22ndSeptember 2012.Further details at www.acgmod.org.

Please view the Barra & Vatersay Provincial Mod page to view results!

« Back to Mod News List

Gold Concert Success

Published: 04 Oct 2011

The long anticipated month of October, which will see the Royal National Mod being hosted in the Western Isles, got off to a flying start as the local committee hosted a Gold Medal concert on Saturday evening at the Caberfeidh Hotel in Stornoway.The evening brought together a wealth of island talent who won either the Royal National Mod Gold or Traditional Gold Medals.Performing to a packed hall were; Cathie Ann MacLeod, Donald Angie Matheson, Iain MacAulay, Iain MacKay, Jenna Cumming, John Murdo Morrison, John ‘Tonkan’ MacDonald, Margaret McLeman, Murdo John MacKenzie and a guest performance from An Comunn Gaidhealach’s Mod Manager, James Graham.

A committee member commented:

“The evening could not have gone better and the feedback from the audience was incredibly positive.One lady even commented as she left the hall that ‘she didn’t want the evening to end’!It was a privilege to listen to the performers and it is perhaps an event that we would like to become a regular fixture on our fundraising calendar.We are blessed in the islands to have such a wealth of talent on our own doorstep and I am sure that everyone who attended the event felt that they were part of something very special”.

The concert was recorded by Isles FM and will be broadcasted in the very near future.

Below - the medallists who performed on Saturday evening.

The concert was recorded by Isles FM and will be broadcasted in the very near future.

« Back to Mod News List

Taisbeanadh Gaidhlig @ Mod 2011

Published: 03 Oct 2011

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AG AINMEACHADH SREATH INNTINNEACH DE BHUIDHNEAN AIG TAISBEANADH GÀIDHLIG A’ MHÒID 2011

Tha an 108mh Mòd Nàiseanta Rìoghail, prìomh fhèis Ghàidhlig na h-Alba a tha a’ comharrachadh dualchas cànain is cultarail na h-Alba, a thèid air adhart anns na h-Eileanan an Iar am-bliadhna airson an còigeamh uair ann an eachdraidh 120 bliadhna, air ainmeachadh an-diugh cò bhios an sàs anns an Taisbeanadh Gàidhlig aca.

Bidh an comharrachadh Mòd ochd-latha seo de cheòl, danns, dràma, ealain is litreachas na Gàidhlig a’ ruith eadar Dihaoine 14 is Disathairne 22 Dàmhair, agus tha dùil gun tàladh seo mìltean de luchd com-pàirt bho air feadh an t-saoghail agus gun toir e a-steach làn-choimhearsnachd nan Eilean, a’ toirt a-steach Leòdhas, Na Hearadh, Beinn nam Faoghla, Barraigh is na h-Uibhistean.

Thèid an taisbeanadh, aig Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh air adhart eadar 17 – 21 Dàmhair, agus tha seo na chothrom sònraichte do luchd-turais agus do fharpaisich a tha a’ frithealadh a’ Mhòid faighinn a-mach barrachd mun Ghàidhlig agus mu thoraidhean agus sheirbheisean a tha co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig.

Am measg nan toraidhean a bhios san taisbeanadh bidh toraidhean ionadail, leabhraichean, CDn, obair-ealain, dealbhan is obair-ciùird – tha luchd-taisbeanaidh a bhios gu cunbhalach nan luchd com-pàirt aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a’ toirt a-steach Comhairle nan Leabhraichean, MG Alba, Sabhal Mòr Ostaig, SNH, Stòrlann, Comunn na Gàidhlig agus Pròiseact nan Ealan.

Am measg nam buidhnean ionadail aig am bi pàirt ann an Taisbeanadh 2011 tha Caledonian Mac a’ Bhriuthainn, Leabhraichean Acair agus Seoclaidean Innse Gall aig am bi “truffles”, cnapan seoclaid agus grunn rudan eile gus luchd-turais a thàladh. Bidh nithean dèante leis a’ Chlò Hearach, leithid bràistean, cromagan bròig, bagannan bròig, adan agus cuiseanan, agus bidh Am Pàipear Beag a’ cur leabhar air bhog leis an t-ainm ‘Cuimhneachain a’ Mhòid’ anns am bi cruinneachadh beag de dhealbhan is cuimhneachain tasglainn a thogar aig a’ Mhòd thar nam bliadhnaichean. Tha an leabhar ùra seo bhon Phàipear Bheag làn de dhealbhan is chuimhneachain thairis air 40 bliadhna de dh’aithrisean bhon Mhòd ann am pàipear-nàidheachd an Eilean Sgìtheanaich.

Bidh tachartasan a bharrachd ann cuideachd a’ taisbeanadh blasadan bìdh is deoch ionadail aig amannan lòin, leithid blasad uisge-beatha bho Thaigh-grùdaidh Abhainn Dearg, taisbeanaidhean seoclaid ionadail & blasad air maragan dubha – Dimàirt 18mh & Diardaoin 20mh Dàmhair.

Tha Clo-bhualadairean Oilthigh Cheap Bhreatainn a’ tadhal airson an treas uair air a’ Mhòd à Alba Nuadh, Canada, gus nochdadh aig an Taisbeanadh. Bidh Ceap Breatainn, a bhios gu sònraichte a’ foillseachadh leabhraichean mu chultar is eachdraidh na Gàidhlig, a’ toirt leotha raon de leabhraichean a chaidh a thaghadh airson an ùidh a bhios aig luchd com-pàirt is luchd-tadhail a’ Mhòid annta.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear A’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Tha ùidh mhòr againn ann an Taisbeanadh a’ Mhòid am-bliadhna – tha sreath mhòr de luchd com-pàirt ann agus mar as àbhaist bheir e blas dha gach cuid luchd-turais is farpaisich mu na tha ri fhaotainn anns an sgìre ionadail.

“Tha bogadh leabhar Cuimhneachain a’ Mhòid cuideachd inntinneach oir bheir seo còmhla mòran de chuimhneachain is dhealbhan bhon tachartas thairis air iomadach bliadhna agus ann an diofar àiteachan, agus bidh seo na thoileachas dhaibhsan a tha a’ coimhead airson tuigse air eachdraidh a’ Mhòid”.

Bidh an fhèis a’ tòiseachadh Dihaoine 14 Dàmhair le tachartas mòr fosglaidh tràth san fheasgair agus às a dhèidh bidh cèilidh sùrdail san t-seann nòs gus faireachdainnean luchd-turais a thogail airson an fhèis fharpaiseach fad-seachdain. Bidh farpaisean a’ tòiseachadh air Disathairne 15 Dàmhair, a’ tòiseachadh làn-sheachdain de cheòl, òrain, dhannsa, dhràma, spòrs is litreachas Gàidhlig. Cumaidh farpaisean na cloinne orra aig toiseach na h-ath sheachdain agus bidh faisg air 1,700 leanabh bho air feadh na dùthcha an sàs annta. Air Diciadain 19 Dàmhair thèid na cuairtean-ullachaidh air adhart airson farpaisean Buinn Òr a’ Chomuinn is an t-Seann Nòis agus bidh na cuairtean deireannach ann air Diardaoin 20 Dàmhair.

Taisbeanadh Gàidhlig a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2011: Sgoil MhicNeacail, Rathad nam Buailtean, Steòrnabhagh, HS1 2PZ (ri taobh deasca reic nan tiocaid, dìreach air cùl Ionad Spòrs Leòdhais).

Airson tuilleadh fiosrachaidh nach cur sibh fios gu Alison NicEanraig air 07552 167801 no air post-d alison@mypinkiepromise.co.uk

Airson làn-fhiosrachadh mun phrògram tadhal air www.acgmòd.org

« Back to Mod News List

A' Ruith Airson Mòd 2011!

Published: 03 Oct 2011

An dèidh tachartas soirbheachail a chaidh a thòiseachadh aig Mòd nan Eilean Siar 2005, tha buidheann luchd-ruith bho Cluba Ruith agus Lùth-chleasachd Steòrnabhaigh gu bhith a’ ruith à Gallaibh, far an do ghabh Mòd 2010 àite gu ruige Steòrnabhagh, am prìomh làrach airson Mòd 2011. Thèid airgead a chruinneachadh air an t-slighe airson a’ charthannas Enable. An dèidh a bhith a’ ruith fad dà là thig an sgioba bho aiseig Chal Mac air Dihaoine 14 Dàmhair 2011. Ruithidh am buidheann air fad, anns a bheil ceithir ruitheadair deug, chun an Lanntair far am bi Cuirm Fhosglaidh Oifigeil a’ Mhòid a’ gabhail àite.

Air an t-slighe ruithidh an sgioba tro Inbhir Ùige, Inbhir Bhrùra, Bun Ilidh, Dòrnach, An Luirg agus sìos gu ruige Ulapul, a’ ruith mu ceud gu leth mìle. Fàgaidh an sgioba Gallaibh tràth madainn Diardaoin (13 Dàmhair) le teachdaireachd sònraichte bho Raymond Bremner, Neach-gairm Mòd 2010. A’ fuireach riutha ann an Steòrnabhagh airson an teachdaireachd a ghabhail bhuapa bi Ailig Dòmhnallach, Neach-gairm Mòd 2011.

A’ gabhail pàirt anns an tachartas seo tha Tony Robson, Neach-gairm fo-chomataidh Còmhdhail Mòd 2011 a tha cuideachd na Chathraiche air an SRAC. Thuirt Tony:

“An dèidh soirbheachas 2005 far an do rinn sinn ar slighe à Peairt gu ruige Steòrnabhagh, bha sinn gu mòr airson taic a thoirt a-rithist ann an dòigh eadar-dhealaichte. Còmhla ruinn ann an 2005 aig difear àitean bha Calum agus Ruairidh Dòmhnallach bho Runrig, a tha iad fhèin gu math dèidheil air a bhith a’ ruith. Cuideachd bha ùine againn stad aig dachaigh Ross County agus aig taigh-staile Dalwhinnie. ‘S e deagh chothrom a tha ann an tachartas a shanasachd, airgead a thogail airson carthannas air leth agus tha a’ chùis a’ còrdadh ruinn fhìn math dha rìreabh”.

Thuirt Ross Rothach, Prìomh Choidse an SRAC:

“Tha daoine air ùidh mhòr a ghabhail san tachartasan seo agus a’ ruith còmhla ruinn air difear àitean bi na Highland Hill Runners, Cluba Lùth-chleasachd Ghallaibh agus Club Ruith Cataibh an Ear. Tha sinn toilichte gu bheil fear de na Buill againn fhìn a bhuineas don Ostair, Gerald Kalchauer, còmhla ruinn ‘s e a’ fuireach an dèidh a bhith a’ gabhail pàirt ann an marathon Loch Nìs. Cuideachd bi seann charaidean bho Harriers Chalboist agus caraid à Astràilia. Chan eil càil a dhìth oirnn a-nis ach deagh aimsir agus tòrr airgead a chruinneachadh airson Enable. Cuideachd tha ùine gu bhith againn beagan sanasachd a dhèanamh agus tha sinn an dùil stad aig ceithir taighean-staile air an t-slighe; aig Old Pultney, Clynelish, Glenmorangie agus Balblair.

Airson tuilleadh fiosrachadh agus dealbhan bho 2005 thèid gu làrach lìn an SRAC aig http://www.srac.org.uk/2005modrelay1.htm. Airson tuilleadh fiosrachadh mu thachartas 2011 cuir fios gu Ross Rothach air 07810681803 no 01851 822670

« Back to Mod News List

Mod Soirbheachail ann am Barraigh!

Published: 03 Oct 2011

Ghabh Mod Ionadail Barraigh is Bhatarsaigh aite aig an deireadh sheachdain, a’ chiad Mod Ionadail air an eilean bho na 1930’an. Agus abair gur e Mod soirbheachail a bh’ ann! Chithear san dealbh gu h-iosal, feadhainn de na farpaisich a bhuannaich na duaisean. Cumaibh suil ged tha airson liosta den h-uile duine a bhuannaich. Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd