Naidheachdan

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016, na h-Eileanan an Iar- Farpaisean Pìobaireachd

Published: 10 May 2016

​Tha obair ullachaidh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 a-nis aig àrd-ìre agus bu mhath leis a’ Chomunn Ghàidhealach cur an cuimhne fharpaisich pìobaireachd gum feumar tagraidhean a bhith a-steach ro Dihaoine 8mh Iuchar 2016, ‘s nach tèid gabhail ri tagraidhean anmoch neo neo-chrìochnaichte a gheibhear an-dèidh a’ cheann-latha sin.

‘S e seo an t-siathamh turas a thèid am Mòd a chumail sna h-Eileanan an Iar ‘s thèid farpaisean Pìobaireachd na h-òigridh ‘s nan inbheach a chumail ann an Sgoil Lionacleit ann am Beinn na Faoghla am bliadhna Disathairne 15mh Dàmhair 2016

Thuirt Pauline Craib, rùnaire Comunn Phìobaireachd Uibhist is Bharraigh, “Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cumail farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid am bliadhna. ‘S e eachdraidh phròiseil, fharsaing a th’ aig na h-Uibhistich a thaobh na Pìobaireachd ‘s tha an t-uamhas de thàlant a-measg nam pìobairean òga anns na h-Eileanan , mar sin, ‘s ann gu math iomchaidh a tha e gun till farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid dhan na h-Eileanan seo.”

Feumar foirmean airson farpaisean pìobaireachd a chur a-steach gu An Comunn Gàidhealach ro Dihaoine 8 Iuchar 2016. Faodar tagraidhean a chur a-steach air loidhne: https://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/entryform. Faodar foirm iarrtais a luchdachadh a-nuas agus air a chur a-steach tron phost cuideachd. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu na farpaisean fhèin sa chlàr-eagair aig: https://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/rules

Thathas a’ cur an cuimhne farpaisich na h-òigridh mu dheidhinn fharpais fhosgailte Phìobaireachd fo aois 19 bliadhna, an roghainn fhèin .‘S e seo an ceathramh bliadhna a tha an fharpais ga ruith.

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail anns na h-Eileanan an Iar eadar 14mh agus 22mh Dàmhair 2016.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu An Comunn Gàidhealach air am fòn, 01463 709705 air neo air a’ phost-d: info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor