Naidheachdan

​MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL 2021 GU BHITH EADAR-DHEALAICHTE!

Published: 27 Apr 2021

Tha An Comunn Gàidhealach, buidheann-deasachaidh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, air dearbhadh gum bheil dùil an tachartas a chur air adhart ann an Inbhir Nis eadar 8 agus 16 an Dàmhair am-bliadhna, agus gum bheil obair-deasachaidh air tòiseachadh air cruth na cuirme.

Ri linn na mì-chinnt a tha riaghailtean Covid19 a’ cur air cruinneachaidhean den t-seòrsa tha an luchd-deasachaidh air nochdadh gum bi dreach eadar-dhealaichte air Mòd na bliadhna seo, le barrachd cruth taisbeanaidh subhachais agus nas lugha de dh’fharpaisean air chomas.

Thuirt Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Seumas Greumach, “ ’S e dùbhlan a th’ ann clàr-tachartais a dheasachadh far am bheil riaghailtean pandemic a’ cuingealachadh chùisean cho mòr, agus gun chinnt air dè dh’fhaodadh tachairt eadar seo agus an Dàmhair. Ach tha sinn ag obair gu dlùth le ar buidhnean co-phàirte ag amas air clàr-tachartais a bhios innleachdach agus tarraingeach. Tachartas a chuireas ri inbhe na Gàidhlig is a bheir toileachas dha luchd-amhairc is èisteachd, agus aig an aon àm a dh’fhoillsicheas prìomh bhaile na Gàidhealtachd feadh an t-saoghail. Bidh dùil againn togail air na dh’fhoghlam sinn bhon Mhòd Air-loidhne a dh’fhoillsich sinn ann an 2020, agus a bha cho soirbheachail, nuair a b’ fheudar Mòd àbhaisteach a chur dheth air sgàth a’ chorònabhìorais.

“Le mothachadh gum feum an clàr a bhith sùbailte gu leòr gus an tèid aige air aomadh ma choinneamh atharraichean a dh’fhaodadh tighinn, tha obair-deasachaidh dìreach air tòiseachadh agus tha sinn
an dùil barrachd fiosrachaidh fhoillseachadh deireadh a’ Chèitein. Aig an ìre seo tha sinn airson innse dha caraidean a’ Mhòid anns gach àite gum bheil cuirm gu bhith ann am-bliadhna, agus gum bi cothrom aca taic a chur ris na bhios a’ tachairt.

“Dh’iarrainn taing a thoirt dha Bòrd na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba, agus Comhairle na Gàidhealtachd airson an cuid taice leantainnich tro na h-amannan dùbhlanach seo, agus cuideachd buidhnean-goistidheachd a’ Mhòid bhon roinn phrìobhaideach.”

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd