Naidheachdan

CEANN-LATHA IARRTASAN A’ MHÒID NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR LOIDHNE AIR A LEUDACHADH

Published: 30 Jul 2020

Tha an ùine a’ ruith airson tagraidhean a chlàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail air loidhne am bliadhna. Bu mhath, ge-tà, leis a’ Chomunn Ghàidhealach innse gu bheilear a’ sìneadh ceann là nan tagraidhean chun an 21mh Lùnasatal. Tha sin a’ toirt barrachd cothrom do dhaoine cur a-steach agus pàirt a ghabhail ann am Mòd na bliadhna sa.

Thuirt Seoang NicAnndrais, Oifigear a’ Mhòid, “Le sgoiltean a’ tilleadh tràth san Lùnastal a-niste, tha sinn airson airson ùine a bharrachd a thoirt do chlann, gu h-àraidh, iarrtasan a chur a-steach airson a’ Mhòid air loidhne le bhith a’ sìneadh a-mach ceann là nan tagraidhean rud beag nas fhaide. Tha daoine air oidhirp nach gann a dhèanamh le an cuid thagraidhean gu ruige seo, ann am farsaingeachd de roinnean. Tha cothrom a bharrachd a-nise aig sgoiltean
agus sgoilearan pàirt a ghabhail”.

Thuirt Seumas Greumach, Àrd Oifigear a’ Chomuinn, “’Ri linn a’ choròna-bhìorais, ‘s e bliadhna air leth mì-àbhaisteach a th’ air a bhith ann do thachartasan ealain, leithid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail. Cha robhar an dùil idir gum bithear a’
cumail thachartasan air loidhne seach ann an da-rìribh. Le sin a ràdh, ‘s e cothrom eile a th’ ann a bhith a’ taisbeanadh nan ealain Gàidhlig dhan mhòr-shluaigh a dh’ aindeoin nan dùbhlain a tha romhainn an-dràsta.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail air loidhne am bliadhna san Dàmhair. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn, feuch gun tadhal sibh air: https://www.ancomunn.co.uk/air-loidhne.

« Back to Mod News List

TAIGH CÈILIDH A’ MHÒID

Published: 08 Jul 2020

​TAIGH CÈILIDH A’ MHÒID

Bidh òrain againn bho na leanas aig Taigh Cèilidh a’ Mhòid an t-seachdain seo. Oidhche Dhiardaoin @ 8.30f, beò air duilleag Facebook a’ Mhòid.2000 – Deirdre Nic an t-Sagairt

2000 – Innis MacLeod
2001 – Riona J I Whyte
2001 – Archie Maclean
2002 – Kirsteen S Menzies
2002 – Calum Alex MacMillan
2003 – Jenna Cumming
2003 – Darren MacLean
2004 – Iseabail Nic an t-Sagairt
2004 – Gillebride Mac‘Illemhaoil
2005 – Fiona NicChoinnich
2005 – Kenneth Nicolson
2006 – Kirsteen L NicDhòmhnaill
2006 – Alasdair C Whyte
2007 – Jean Mackay
2007 – James Graham
2008 – Kerrie Finlay
2008 – Lyle Kennedy
2009 – Sineag MacIntyre
2009 – Steven MacIomhair

#MòdCèilidh #ancomunngàidhealach #ammòdnàiseantarìoghail #gàidhlig #gaelic #cleachdiaigantaigh

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD