Naidheachdan

​Ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail air a leudachadh

Published: 29 Jun 2018

Tha an ùine a’ ruith a-mach airson tagraidhean a chlàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail ann an Dùn Omhain am bliadhna ach bu mhath leis a’ Chomunn Ghàidhealach innse do dh’ fharpisich gu bheilear a’ sìneadh ceann là nan tagraidhean air adhart chun an 13mh Iuchar. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil 11 làithean a bharrachd aig farpisich a tha airson pàirt a ghabhail ann am Mòd na bliadhna-sa cur a-steach.

Thuirt Alison Bruce, Oifigear a’ Mhòid, “Le soirbheachas siostam tagraidhean air loidhne a-niste a’ dèanamh obair-rianachd nan tagraidhean rud beag nas fhasa dhuinn, tha sinn airson ùine a bharrachd a thoirt do dh’ fharpisich le bhith a’ sìneadh a-mach ceann là nan tagraidhean rud beag nas fhaide am bliadhna. Tha sin a’ ciallachadh cuideachd gu bheil ceann là nam farpaisean air fad a-niste air an aon là. Tha sinn mothachail gu bheil uallach air clann is pàrantan le sgoiltean a’ dùnadh an t-seachdain sa ‘s gum biodh e caran teann do chuid de dhaoine an cuid tagraidhean a chur a-steach ron cheann là a bh’ againn. Mar sin, tha aig farpisich chun 13mh Iuchar a-niste gus clàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta.”

Chuir Neach-gairm na Comataidh Ionadail, Dick Walsh fàilte air prìomh fhèis chultarail na Gàidhealtachd a’ tilleadh gu Dùn Omhain a tha an-còmhnaidh na dheagh àite tarraingeach do luchd-frithealaidh is luchd-èisteachd a’ Mhòid. “Tha obair ullachaidh Mòd Nàiseanta 2018 a’ sìor thighinn air adhart. Tha a’ Chomataidh Ionadail agus Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid toilichte dha rìribh taic a chur ris an tachartas am bliadhna-sa agus tha sinn a’ coimhead air adhart gus fàilte a chur air farpaisich, luchd-amharc agus a h-uile duine a bhios an làthair aig na co-fharpaisean agus na tachartasan. Tha a’ Chomhairle air a bhith taiceil dhan Mhòd anns a h-uile roinn de sheirbheis thairis air na bliadhnachan agus tha an taic sin leantainneach. Gu dearbh, tha sinn a’ dèanamh fiughair prìomh fhèis na Gàidhlig ga cumail ann an Dùn Omhain san Dàmhair.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail ann an Dùn Omhain 12-20 Dàmhair 2018. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh a thaobh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, feuch gun tadhal sibh air www.ancomunn.co.uk no www.moddhunomhain.com

« Back to Mod News List

Dreach Prògram 2018

Published: 20 Jun 2018

​​Gheibhear dreach prògram airson farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail an seo.

Cuimhnichibh nach eil ann ach dreach agus gun tèid atharrachaidhean a dhèanamh fhathast.

Updated: 02/08/2018

« Back to Mod News List

Measaidhean Gàidhlig

Published: 13 Jun 2018

Cuiribh fios gu Seonag Anderson ma tha sibh airson Measadh Gàidhlig a chur air dòigh. Cuimhnichibh, tha agaibh ri measadh a dhèanamh ro 2 Iuchar 2018.

Fòn: 01463 709705
Post-d: seonag@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd