Naidheachdan

Shuttle Bus

Published: 17 Oct 2016

​Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ cur bus air dòigh a bhios a’ dol timcheall Tallaichean a’ Mhòid tron t-seachdain.

Ma sibh airson bus a chuir air dòigh- cuiribh fòn gu 07795291551

« Back to Mod News List

Massed Choirs 2016

Published: 12 Oct 2016

​​

Please note that the time for this year’s Massed Choir event has changed to 11.30am

« Back to Mod News List

e-Prògram a' Mhòid 2016

Published: 12 Oct 2016

​Am bliadhna, tha prògram digiteach ri fhaotainn airson feadhainn a tha air Prògram a’ Mhòid fhaighinn air-loidhne.

As dèidh dhuibh am prògram fhaighinn bhon siostam air-loidhne againn bidh lethbhreac ri fhaotainn air coimpiutairean, tablets no smartphones a tha freagarrach airson faidhlean pdf.

Tha sinn an dòchas gu bheil an siostam seo a’ cordadh ribh agus gu bheil e feumail airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Mòd nan Eilean Siar 2016.

« Back to Mod News List

BBC Alba a' Craoladh Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 Beò às na h-Eileanan an Iar

Published: 11 Oct 2016

​​

Bidh BBC ALBA a’ craoladh prògraman làitheil bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna anns na h-Eileanan an Iar, nam measg tri prògraman beò bho phrìomh cho-fharpaisean chliùiteach a’ Mhòid.

Is e am Mòd, a tha air a chuir air chois leis a’ Chomunn Gàidhealach, an fhèill as cliùitiche do dh’ealain, ceòl, dùthchas is cànain aig coimhearsnachd na Gàidhlig.

Bidh BBC Gàidhlig a’ riochdachadh prògraman na seachdain bho Dhiluain 17mh gu Dihaoine 21mh Dàmhair a bhios a’ nochdadh air BBC ALBA.

Am-bliadhna, airson a’ chiad uair a-riamh, bidh prògraman beò a’ tighinn gu luchd-amhairc bhon là mu dheireadh den Mhòd le na còisirean mòra a’ strì ann am farpais Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn. Bidh seo a thuilleadh air an dà phrìomh fharpais do sheinneadairean fa leth, Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich air Diciadain agus Bonn Òir an t-Seann Nòis air Diardaoin.

Seo na bhios BBC ALBA a’ craoladh bhon Mhòd:

• Diluain 17mh, 10.00-11.30f – cuid de na thog duaisean bhon chiad là aig Mòd na Cloinne, nam measg an dithis a chaidh urramachadh le Bonn Cuimhneachan Sheumais C. Mhic a’ Phì.
• Dimàirt 18mh, 10.00-11.30f – bidh òigridh a’ nochdadh sa phrògram seo, nam measg am balach agus a’ chaileag a bhuinnig Buinn Airgid phrìseil a’ Chomuinn Ghàidhealaich.
• Diciadain 19mh, 7.30-10.00f – Cathy, beò le Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich le Màiri Anna NicUalraig agus Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil a’ toirt seachad mìneachadh air na seinneadairean. Cuideachd air a’ phrògram bidh iadsan a bhuannaich Buinn Airgid airson inbhich a tha ag ionnsachadh Gàidhlig.
• Diardaoin 20mh, 7.30-10.00f – craoladh beò bho fharpais Bonn Òir an t-Seann Nòis. Bidh dithis chliùiteach, an craoladair Mòrag Dhòmhnallach agus an seinneadair Sgitheanach Art MacCarmaig, a’ tilleadh a thoirt beachd air an t-seinn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail, a chumar air an là sin, a’ nochdadh cuideachd.
• Dihaoine 21mh, 1.30-5.00f – beò bho fharpaisean nan còisirean a tha a’ strì gus Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn a chosnadh. Bidh Calum Màrtainn à Leòdhas agus Lisa NicNèill a tha a’ teagasg ceòl ann am Barraigh a’ toirt thugainn mìneachadh air a’ cho-fharpais a thuilleadh air an fharpais airson Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh.
• Dihaoine 21mh, 10.00-11.30f – blas bho na còisirean a bhuannaich na prìomh dhuaisean sna lathaichean a dh’fhalbh. Cluinnear òrain bho na Còisirean Sgìreil a thog Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn, Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh agus Geall-dùbhlain Esme Nic a’ Ghobhainn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail a’ nochdadh, nam measg an fheadhainn a bhuannaich Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim McaMhaighstir Caimbeul.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha sinn cho toilichte prògraman cho tlachdmhor a chraoladh bho Mhòd na bliadhna-sa às na h-Eileanan an Iar. Bidh BBC ALBA a’ toirt barrachd gu luchd-amhairc gach là bho na prìomh fharpaisean. Ann an cuideachd Chathy bidh sgioba cliùiteach a’ toirt bheachdan agus mìneachadh fhads a tha na prògraman a’ dol a-mach beò”.

Bidh Radio nan Gàidheal a’ tairgse craoladh co-amail de na bhios a’ nochdadh air BBC ALBA a thuilleadh air prògraman a bharrachd. A bharrachd air prògram beò bho chuairtean deuchainn Bonn Òir an t-Seann Nòis madainn Diardaoin aig 9m, cluinnear na còisirean dùthchail feasgar Diardaoin aig 1.30f a’ farpais airson Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul. Saoil am buannaich Còisir Ghàidhlig Mhealbhaich agus Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich am-bliadhna a-rithist? Dihaoine, bidh prògraman a’ Mhòid a’ tòiseachadh aig 10.00m le fàilte bho Mhòrag Dhòmhnallach do chèilidh cliùiteach Mire ri Mòir, agus gu leòr de dh’òrain bhon fheadhainn a choisinn duaisean.

Tha BBC Radio nan Gàidheal cuideachd gu bhith a’ craoladh sreath phrògraman co-cheangailte ris an fhèis, Seòid a’ Mhòid agus Anna Dholaidh nam measg. Cuiridh Seòid a’ Mhòid air Diluain aig 12.03f a’ phrosbaig air cuid de na ceudan a tha a’ dèanamh obair gu saor-thoileach airson an tachartas a chur air dòigh. Air Dimàirt aig 12.03f, Anna Dholaidh, sgeulachd Anna NicLeòid à Leòdhas a tha fad bhliadhnaichean air a bhith a’ toirt cuideachadh do sheinneadairean san t-seann nòs agus iad a’ dèanamh deiseil airson pàirt a ghabhail sa Mhòd.

Thèid naidheachdan cuideachd a chraoladh tron t-seachdain le Aithris na Maidne agus Aithris an Fheasgair air rèidio agus An Là air BBC ALBA a’ toirt prìomh naidheachdan a’ Mhòid chun an luchd-èisteachd agus luchd-amhairc.

Bidh gach prògram, a thuilleadh air na pìosan as fheàrr bhon Mhòd, ri fhaighinn air an làrach http://www.bbc.co.uk/alba.

« Back to Mod News List

Choir Practice Rooms

Published: 07 Oct 2016

​Tha na h-àitichean gu h-ìosal a’ toirt cothrom do choisirean a tha airson practas a dhèanamh ro farpaisean.

Cuiribh fios thuca airson tuilleadh fios agus airson àite fhaighinn:

Sea Angling Club: 01851 702 021

The Crown Hotel: 01851 703 734

Banca Rìoghail na h-Alba, Steòrnabhagh: 01851 763 806

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD