Naidheachdan

Atharrachadh air A222

Published: 26 Sep 2013

Bithibh mothachail dhan atharrachadh a leanas:

A222 - Creach na Ciadain

Rann 3, loidhne 2 - Chan e ‘fhaotainn’ a th’ ann ach ‘fheutainn’

Gheibhear liosta de atharrachaidhean sam bith eile aig:

https://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/moddetail/changes-to-prescribed-pieces

« Back to Mod News List

Dreach Prògram a' Mhòid

Published: 23 Sep 2013

You can view a draft of this year’s Mod programme via the link below:

Dreach Program a’ Mhoid 2013 (pdf)

The official Mod Programme will be available soon. Keep an eye on the website or on our facebook page to find out when they are here!

« Back to Mod News List

Ùine Fhathast Cur a-steach airson Farpais Ùr

Published: 18 Sep 2013

Ùine Fhathast Cur a-steach airson Farpais Ùr

Am measg thachartasan a’ Mhòid tha farpais Ceanadach NicIllÌosa ann an cruth eadar-dhealaichte am-bliadhna. Thèid am farpais a chumail ann an Taigh-seinnse “Hamishes Hoose” am Pàislig tro sheachdain a’ Mhòid. Gheibh am buannaiche duais a’ Cheanadaich NicIllÌosa a chaidh a thoirt seachad le teaghlach Chaluim Cheanadaich is Anna NicIllÌosa nach maireann. Tha ùine aig daoine fhathast cur a-steach air a shon. Ach, mura h-eil sibh airson pàirt a ghabhail, feuch gun tig sibh ann, bidh oidhche air leth gur feitheamh!

Beagan fiosrachaidh air cruth na farpaise

Thèid am farpais a chumail ann an taigh-sheinnse “Hamishes Hoose” ann am Pàislig. Thèid cuairtean ullachaidh a chumail feasgar Disathairne 12mh, Diluain 14mh, Dimàirt 15mh, Diciadain 16mh, Diardaoin 17mh Dàmhair.

Chan fheumar pàigheadh airson na farpaise seo. Bidh suas ri sia farpaisich anns gach cuairt ullachaidh agus thèid an t-seinneadair as fheàrr anns gach cuairt agus an neach san dàrna àite troimhe chun chuairt dheireannaich oidhche Haoine 18 Dàmhair.

Seinnidh gach farpaiseach airson eadar 6-8 mionaidean. Feumaidh trì òrain aig a’ char as lugha a bhith air an gabhail le gach farpaiseach, le co-dhiù 2 rann anns gach òran. Feumaidh gach òran a bhith sa Ghàidhlig. Chan fheumar ceòl neo facail nan òran a bhith air an toirt seachad. Faodar fiosrachadh a thoirt seachad air na h-òrain, ann an Gàidhlig, eadar a bhith a’ gabhail nan òran.

Faodar ceòl taic a chur ris na h-òrain. Bidh luchd-ciùil, air a’ bhogsa agus air a’ phiana ri fhaotainn airson taic. Faodaidh am farpaiseach ceòl a chumail riutha fhèin cuideachd.

Thèid breithneachadh a dhèanamh air an fharpais le panail bhritheamhan agus an luchd-èisteachd le puingean air an toirt seachad a-mach a 10.

Fiosrachadh a thaobh thagraidhean

Ma tha ùidh agaibh ann an seo, faodar tagradh a chur a-steach fhathast gu: CeilidhSinging.Comp@hotmail.co.uk, neo le bhith a’ cur fios chun a’ Chomuinn Ghàidhealaich aig: info@ancomunn.co.uk neo air an fòn: 01463 709705.

Feumar àireamh fòn, seòladh agus seòladh post-dealan a bhith an cois nan tagraidhean.

Cuiribh fios thugainn dè na làithean nach eil a freagairt oirbh. Thèid taghadh a dhèanamh agus gheibh na farpaisich a-mach dè an latha a bhios iad a’ farpais.

« Back to Mod News List

Prògram a' Mhòid

Published: 12 Sep 2013

Dìreach gus am bidh fios agaibh - bidh Prògram a’ Mhòid ri fhaighinn ann an seachdain no dhà eile - cumaibh sùil an seo!

Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson fear òrdachadh.

Chun an uairsin gheibhear dreach den prògram an seo: Dreach Program a’ Mhoid 2013.pdf

Mòran taing!

« Back to Mod News List

Tillibh ur duaisean!

Published: 09 Sep 2013

A bheil duaisean a’ Mhòid agaibh fhathast? Dèanaibh cinnteach gun till sibh iad thugainn CHO LUATH’S A’ GHABHAS - cuiribh fòn thugainn a dh’ innse ma tha iad air an t-slighe (01851 703 487). Ma tha duilgheadasan agaibh na duaisean fhaighinn thugainn, cuiribh fios thugainn. Chan fhaodar an cumail gu seachdain a’ Mhoid.

Bha còrr aca a bhith air ais againn ro 31 Iuchar.

Dèanaibh cinnteach gu bheil iad air an glanadh agus gu bheil sibh air ainmean a chur orra.

Mòran taing!

« Back to Mod News List

Cuidich aig Mòd Phàislig!

Published: 05 Sep 2013

Am biodh ùidh agaibh ar cuideachadh le stiùbhardachd aig Mòd Phàislig? Tha latha trèanaidh gu bhith again Disathairne 7 Sultain aig 2f ann an Ionad a’ Chaigeann, Pàislig.

Tha sinn an dòchas gun tig sibh còmhla rinn!

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho làrach lìn Comataidh Ionadail Phàislig: http://www.modphaislig.org/

« Back to Mod News List

Foirm Iarrtas airson Ticeadan

Published: 04 Sep 2013

Gheibh sibh an seo foirm-iarrtas airson ticeadan Mòd Phàislig 2013 agus foirm-òrdugh le taghadh den stuth a tha sinn a’ reic ann am Bùth a’ Chomuinn.

Foirm iarrtas ticeadan Mod 2013.doc

Buth a’ Chomuinn.pdf

Ma tha sibh airson òrdugh a chur thugainn, tillibh na foirmean seo thugainn agus cuiridh sinn a-mach thugaibh iad cho luath’s a ghabhas. Ma bhios fiosrachadh sam bith eile a dhìth oirbh, cuiribh fios thugainn.

.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd