Naidheachdan

Moran Taing

Published: 31 Oct 2012

We would like to take this opportunity to thank each and every one of you who were involved in Mod 2012, whether competing, adjudicating, chairing or working behind the scenes. Thank you also to all who came to spectate during the course of the week – we hope you enjoyed yourselves. Congratulations to all who took part in this year’s competitions!

A special thank you must go to the Local Organising Committee in Dunoon and all who volunteered in any way before and during the Mod. We are very aware of all the hard work that is undertaken by the Local Committee in the 3 years prior to the Mod and for that we are very grateful.

We are now looking ahead to Mod 2013 in Paisley. Best wishes to the Local Organising Committee there for their preparations over the next year – we hope to see you all there!

Mòran taing dhuibh uile!

« Back to Mod News List

Na h-Inbhich air toiseachadh!

Published: 17 Oct 2012

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a ghabh pairt ann am Mod na Cloinne air an t-seachdain seo! Gheibhear toraidhean nam farpaisean gu h-iosal:

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2012/

Tha na h-inbhich a-nise air toiseachadh, le farpaisean airson duaisean an Aigeallan Airgid, Drama, Seann-nos agus am Bonn-Or a’ gabhail aite a-nochd (Diciadain) agus a-maireach!

Tha sinn an dochas gun teid gu math dha gach farpaiseach, comhlan agus coisir a bhios a’ gabhail pairt anns na farpaisean Diardaoin agus Dihaoine. Tha sinn an dochas gum bidh Mod mhath agaibh uile!

« Back to Mod News List

Cuirm nam Fidhlearan

Published: 13 Oct 2012

Theid Cuirm nam Fidhlearan a chumail a-nochd (Disathairne 14mh) aig 7.30f ann an Talla na Ban-righinn.

Gheibhear ticeadan aig Ionad Fiosrachaidh a’ Mhoid ann an Talla na Ban-righinn, suas gu 5f no aig an doras ro-laimhe.

« Back to Mod News List

Toraidhean

Published: 13 Oct 2012Cumaibh suil an seo airson toraidhean farpaisean Mod Naiseanta Rioghail na bliadhna seo.Chi sibh na toraidhean le bhith bruthadh air an ceangal gu h-iosal:

http://enter.ancomunn.co.uk/competitions/byday/event_id:7/byday:1

« Back to Mod News List

Seann Nos

Published: 10 Oct 2012

‘S ann aig 19.30 a bhios farpais criochnachaidh seann nos na bliadhna seo a’ toiseachadh agus chan ann aig 19.00 mar a tha e ag radh air duilleag 15 sa’ phrogram.

« Back to Mod News List

Adhradh Cheilteach - Atharrachadh

Published: 05 Oct 2012

Theid Adhradh Cheilteach Mod Naiseanta Rioghail na bliadhna seo a chumail aig 8f air Latha na Sabaid an 14mh den Damhair, ann an Talla na Ban-righinn, agus chan ann aig 8.30f.

Chi sinn ann sibh!

« Back to Mod News List

Duaisean fhathast a dhith!

Published: 04 Oct 2012

Tha sinn fhathast a’ feitheamh ri duaisean a thighinn air ais thugainn bho Mod an-uiridh. Tha seo a’ ciallachadh gum bidh feadhainn a’ bhuannaicheas aig Mod na bliadhna seo nach fhaigh duais mur am bidh iad air an tilleadh thugainn.

Tha e ag innse gu math soilleir anns na riaghailtean gun teid cain a chur air neach sam bith nach till iad ron 31mh den Luntastal.

Ma tha duaisean sam bith agaibh fhathast, cuiribh fios thugainn cho luath’s a ghabhas airson innse dhuinn cuin a tha sibh a’ dol nan tilleadh thugainn. Ma tha duil agaibh a thoirt chun a’ Mhod, FEUMAIDH sibh sin innse dhuinn.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD