Naidheachdan

Sgoil Bhardachd Na Comraich

Published: 23 Apr 2012

Tha An Comunn Ghaidhealach toilichte a bhi a’ cur taic ri Sgoil Bhardachd na Comraich 2012, a theid a chumail eadar an 2mh agus and 6mh den Iuchar sa Chomraich.

Bidh Sgoil Bhardachd na Comraich a’ brosnachadh agus a’ comharrachadh seanchas Albannach agus nas fhaide as na sin air Baird Ghaidhlig, thairis air coig latha, tro sheirminearan, clasaichean agus buthan-obrach air sgriobhadh cruthachail.

Bidh an cursa a’ libhrigeadh le ar n-oraidichean cliuteach tron Ghaidhlig le eadar-theangachadh mar aon ri fhaighinn do fheadhainn aig nach eil a’ Ghaidhlig.

Bidh Lewis Mac Fhionghuinn, a chaidh a chrunadh mar Bard a’ Chomuinn aig Mod nan Eilean Siar 2011, an lathair airson pairt a ghabhail air an t-seachdain.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh aig www.sgoilbhardachd.co.uk.

« Back to Mod News List

Foirmean Iarrtais Mod 2012

Published: 20 Apr 2012

Gheibhear gu h-iosal foirmean iarrtais airson Mod Naiseanta Rioghail 2012.

Ma tha ceistean sam bith agaibh a thaobh na foirmean, cuiribh fon gu Rena NicAsgaill, Rianadair a’ Mhoid air 01463 709 705 no cuiribh post-d thuice air rena@ancomunn.co.uk

Junior Entry Form 2012.doc

Senior Entry Form 2012.doc

Piping Entry Form 2012.doc

Choir Entry Form 2012.doc

« Back to Mod News List

Mod Ionadail Dhun Eideann

Published: 18 Apr 2012

Thèid Mod Ionadail Dhùn Èideann a chumail Disathairne seo tighinn (21 Giblean) ann an Ard Sgoil Liberton, Rathad Gilmerton, Dùn Èideann.

Tha sinn an dòchas gun tèid gu math dha na farpaisich, a’ chomataidh agus gach neach a bhios an sàs ann air an deireadh sheachdain seo!

Ma tha fiosrachadh sam bith eile a dhìth oirbh, cuiribh fios gu Fiona Nic an Tòisich air 0131 476 6611 no cuiribh post-d thuice aig fiona.mackintosh@blueyonder.co.uk no tadhalaibh air www.edinburghlocalmod.co.uk.

« Back to Mod News List

Atharrachaidhean ri A300 & A271

Published: 17 Apr 2012

A300 Cath Ghairidheach

Loidhne 38 - ‘S e ‘droch chàramh’ bu chorr a bhi ann agus chan e ‘droch càramh’ .

A271 Gur fad am thàmh mi

Loidhne 1, bar 4 - ‘s e ‘aghmhor’ bu chorr a bhi ann agus chan e -‘àigmhor’

« Back to Mod News List

Rannsachadh air Mod 2011

Published: 11 Apr 2012

Gheibhear gu h-iosal aithisg rannsachaidh a chaidh a dheanamh air Mod nan Eilean Siar 2011. Tha fiosrachadh gu math inntinneach ann agus chithear gur e Mod gu air leth soirbheachail a bh’ ann. Tha sinn an dochas gun do chord e ribh uile!

Aithisg Rannsachaidh Mod nan Eilean Siar 2011.pdf

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD