Naidheachdan

Cothrom Laithean Saora a Bhuannachadh!

Published: 29 Mar 2011

Cothrom Laithean Saora a Bhuannachadh!

Tha comataidh ionadail Mòd nan Eilean Siar gu bhith a’ tòiseachadh air an ath oidhirp gus airgead a chruinneachadh airson an tachartas. Tha a’ chomataidh a’ tabhann an cothrom bileag-fianais luach £1500 airson làithean-saora tron Cho-op a bhuannachadh. A thuilleadh air sin gheibhear £500 agus tha Loganair air ticeadan a thoirt seachad airson an t-slighe eadar Steòrnabhagh agus am baile far a bheil am port-adhair airson na làithean-saora.

Tòisichidh a’ chomataidh a reic thiogaidean a dh’aithghearr agus gheibhear iad bho diofair bhùithtean, buill a’ chomataidh Ionadail agus aig www.modnaneileansiar.com. Bidh an comataidh cuideachd a’ reic na tiocaidean aig tachartasan sònraichte air feadh na h-eileanan eadar seo agus an Dàmhair, agus thairis air seachdain a’ Mhoid fhèin.

Thèid an taghadh a dhèanamh aig seachdain a’ Mhòid (14 gu 22 Dàmhair 2011), mar sin tha ùine gu leòr aig daoine ticeadan a cheannachd

« Back to Mod News List

Fios - L408 & L409

Published: 29 Mar 2011

Please note that the following competitions for Choral Arrangements are now Own Choice:

L408 - Choral arrangement - for adult male, female or mixed voices – own choice of a song from the Gaelic Tradition

L409 - Choral arrangement - for junior choir (either U13 or U18 but please specify) –own choice of a song from the Gaelic Tradition

« Back to Mod News List

A304-An gille dubh ciar-dubh

Published: 22 Mar 2011

A304-An gille dubh ciar-dubh In bar 27 for Sops 1, the G sharp ought to be a G natural and in bar 50, for Sops 2, the F sharp ought to be an F natural.

« Back to Mod News List

C156 Clachan Mo Ghaoil

Published: 22 Mar 2011

Òrain na Cloinne, Farpais C156, td 18, Clachan mo ghaoil

Anns an loidhne mu dheireadh de rann 3, bu choir ‘h’ a bhi ann an ‘clachan’ - “O soraidh dhaibh uile ‘s do chlachan mo ghaoil”

« Back to Mod News List

Changes to Lovat

Published: 18 Mar 2011

A301 (L & T) Mi lem uilinn

In bar 23/24 the first altos should be ray ray mee instead of me me me. The seconds should be doh doh doh instead of ray ray nothing. Also in bar 28 the second alto last note should be ray instead of me.

« Back to Mod News List

C23 & C23A - Cudthromach!

Published: 09 Mar 2011

Cuimhnichibh air an atharrachadh a leanas (mar a chaidh fhoillseachadh ann am brath-naidheachd san t-Samhain 2010):

http://www.acgmod.org/nationalmod/moddetail/changes-to-2011-prescribed-pieces

C23 aois 5-6 Ial, ial, ial, ial

C23A aois 7-8 Dh’fhalbh a’ radan binneach

Tha leabhar ‘Òrain na Cloinne’ ceart – ‘s ann air feadhainn de na liostaichean de na h-òrain àinmichte a bha am mearrachd, ach chaidh seo a chur ceart as dèidh a’ Mhòid an-uiridh.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh ged tha, cuiribh fios thugainn.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD