Naidheachdan

Fiosrachaidh mu dheidhinn Tiocaidean a' Mhòid 2016

Published: 27 Sep 2016

Tha tiocaidean rim faotainn airson tachartasan Iomall a’ Mhòid agus cuid de dh’fharpaisean a’ Mhòid.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh a thaobh Iomall a’ Mhòid an seo.

Prìsean

Fosgladh Oifigeil
Official Opening

£5 (Buill: An Asgaidh)
£5 (Members: Free)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ar Cànan ‘s ar Ceòl: Cèol nan Innse Gall
Ar Cànan ‘s ar Ceòl: A Hebridean musical showcase

Cèilidh Phìobaireachd
Piping Ceilidh

Fuaigh Fosgail
Fuaigh Fosgail

Solas
Solas

Farpais Crìochnachaidh an Aigeallain Airgid
Silver Pendant Final

Farpais Crìochnachaidh an Dràma
Drama Finals

Farpais Crìochnachaidh nam Bonn Òir
Gold Medal Final

Farpais Latharna agus an t-Siorraim
Combined Rural Choirs

Farpais Crìochnachaidh an t-Seann Nòis
Traditional Final

Mac-talla Cogaidh
E
choes of War

Cèilidh Thraidiseanta an Neach-Gairm
Convener’s Traditional Cèilidh

Farpais Thulaich Bhardainn & NicDhonnchaidh
Combined Area Choirs (Lovat & Tullibarnine & Margrat Duncan)

Àite Mo Ghaoil
Place Of My Heart

£12 (Buill: £6)
£12 (Members: £6)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gach Sgeul
Story Telling

£8 (Buill: £4)
£8 (Members: £4)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Càit am faigh mi tiocaidean?

Gheibhear tiocaidean airson na tachartasan seo ron a’ Mhòd bho Oifis a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Steòrnabhagh no air a’ fòn: 01851 703 487.

Bidh tiocaidean rim faotainn tron t-seachdain aig Ionad Fiosrachaidh a’ Mhòid, Sgoil MhicNeacail.

* * *

Tiocaidean airson Fuaigh Fosgail rim faotainn bho Oifis a’ Chomuinn no Bùth MhicGilleBhràith, Baile a’ Mhanaich agus Taigh Chearsabhagh, Loch nam Madadh.

Tiocaidean airson Cèilidh Phìobaireachd rim faotainn bho Bhùth AC MacLean, Bàgh a’ Chaisteil

* * *

Cuideachd, geibhear tiocaidean airson na tachartasan a leanas bhon Lanntair, Steòrnabhagh: Solas, Farpais Crìochnachaidh an Dràma & Àite Mo Ghaoil

* * *

TIOCAIDEAN RI FHAOTAINN AIR LOIDHNE BHO http://enter.ancomunn.co.uk/tickets

Ma tha sibh nur ball, feumaidh àireamh ballrachd a bhith agaibh nuair a tha sibh a’ ceannach thiocaidean. Mur eil fios agaibh air an àireamh agaibh no ma tha ballrachd agaibh, cuiribh fios gu aon de na h-oifisean againn air 01463 709 705 no 01851 703 487.

Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach, tadhlaibh air: www.ancomunn.co.uk no cuiribh fòn gu aon de na h-oifisean againn. Gheibh buill a’ Chomuinn lùghdachadh suas gu 50% air a’ chiad thiocaid airson tachartas sam bith – ‘se sàbhaladh mòr a tha seo dhuibh, gu h-àraidh ma bhios sibh a’ frithealadh mòran fharpaisean tro sheachdain a’ Mhòid!

Ballrachd:
£15 – Inbhich

£5 - Oileanaich

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor