Naidheachdan

TAIGH CÈILIDH A’ MHÒID

Published: 08 Jul 2020

​TAIGH CÈILIDH A’ MHÒID

Bidh òrain againn bho na leanas aig Taigh Cèilidh a’ Mhòid an t-seachdain seo. Oidhche Dhiardaoin @ 8.30f, beò air duilleag Facebook a’ Mhòid.2000 – Deirdre Nic an t-Sagairt

2000 – Innis MacLeod
2001 – Riona J I Whyte
2001 – Archie Maclean
2002 – Kirsteen S Menzies
2002 – Calum Alex MacMillan
2003 – Jenna Cumming
2003 – Darren MacLean
2004 – Iseabail Nic an t-Sagairt
2004 – Gillebride Mac‘Illemhaoil
2005 – Fiona NicChoinnich
2005 – Kenneth Nicolson
2006 – Kirsteen L NicDhòmhnaill
2006 – Alasdair C Whyte
2007 – Jean Mackay
2007 – James Graham
2008 – Kerrie Finlay
2008 – Lyle Kennedy
2009 – Sineag MacIntyre
2009 – Steven MacIomhair

#MòdCèilidh #ancomunngàidhealach #ammòdnàiseantarìoghail #gàidhlig #gaelic #cleachdiaigantaigh

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor