Naidheachdan

ATHARRACHADH AIR RIAGHAILTEAN 2010 - SANAS NAIDHEACHD

Published: 09 Apr 2010

Atharrachadh air Riaghailtean Mòd 2010

Tha obair ullachaidh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2010 a-nis aig àrd-ìre agus tha Gallaibh ag ullachadh airson aoigheachd a thoirt don tachartas bliadhnail seo airson a’ chiad uair nan eachdraidh. Thathas an dùil gun tàladh prìomh fhèis Ghàidhlig na h-Alba suas ri 8,000 neach don sgìre taobh a-staigh an tachartais naoi-latha san Dàmhair, a’ toirt fìor thogail don sgìre, gu h-eaconamach agus gu dualchasach.

Tha buidheann eagrachaidh a’ Mhòid, An Comunn Gàidhealach, air ainmeachadh grunn atharrachaidhean ann an riaghailtean a’ Mhòid a thig gu buil aig Mòd 2010. Tha iad sin a’ toirt a-steach a bhith a’ cur pìosan ciùil fèin-roghnaichte gu h-iomlan a-steach ro 30 Òg Mhios. Mur a dèanar sin, gearraidh oifis a’ Mhòid 3 comharraidhean bho chomharradh iomlan an fharpaisich anns gach farpais iomchaidh. Cuideachd am-bliadhna thathas ag iarraidh àrdachadh beag anns an àireamh den fheadhainn aig a bheil cairtean fileantachd airson cuid de fharpaisean còisir a-rèir an amas fad-ùine adhartas fhaighinn ann an ìrean fileantachd buill chòisirean. Airson mion-fhiosrachadh mu na h-atharrachaidhean sin, tadhlaibh air www.acgmod.org

Thuirt Rianadair a’ Mhòid, Rena NicAsgaill, “Tha e deatamach gum bi gach farpaiseach làn-mhothachail air na h-atharrachaidhean sin sna riaghailtean mus cur iad an ainm a-steach airson farpaisean. Gheibhear làn-liosta de na riaghailtean bho làrach-lìn a’ Chomuinn neo le bhith a’ cur fòn gu oifis a’ Mhòid air 01463 709705.”

Chì Mòd 2010 ann an Gallaibh An Comunn Gàidhealach a’ dèanamh fìor oidhirp a bhith a’ fastadh nas urrainn dhaibh de bhritheamhan aig a bheil sgilean gach cuid anns a’ Ghàidhlig agus ann an ceòl. Thuirt Ceann-suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Iain Macleòid, “Ann a bhith a’ cumail ris na h-amasan againn a bhith a’ brosnachadh cleachdaidh na Gàidhlig agus a’ neartachadh luach a’ chànain san latha ‘n diugh, tha sinn airson ìre a ruigsinn far am bi againn, airson farpaisean iomchaidh, co-aontachadh de bhritheamhan Gàidhlig le eòlas aithnichte air ceòl, agus britheamhan ciùil aig a bheil eòlas agus tuigse air a’ Ghàidhlig. Tha sinn mu thràth air grunn leis na comasan sin a chomharrachadh a bhiodh nar beachd-sa iomchaidh airson an uallach seo a ghabhail, a bheireadh, gun teagamh, àrdachadh don pròiseas breithneachaidh, a b’ urrainn am breithneachadh aca a lìbhrigeadh anns a’ Ghàidhlig mar a bhiodh sin iomchaidh, agus a dh’àrdaicheadh creideas an tachartais. Dh’fhaodadh gun toireadh am pròiseas seo beagan ùine gus a thoirt gu buil gu h-iomlan, ach tòisichidh e am-bliadhna aig cuid de Mhòdan Ionadail agus aig a’ Mhòd Nàiseanta.” Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Mhòd 2010 an Gallaibh, feuch an tadhail sibh air www.acgmod.org neo www.caithnessmod2010.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD