Naidheachdan

Farpais Ùr dha Sgoilearan ann an Ghallaibh is Chataibh

Published: 06 Apr 2010

Cuach Comataidh Sgìre Lochabair

Bidh cothrom aig sgoilearan air feadh sgìre Ghallaibh is Chataibh cur a-steach airson farpais ùr aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo. Chaidh Cuach Comataidh Sgìre Lochabair a thoirt seachad don Chomuinn Ghàidhealach gus sgrìobhadh Gàidhlig a bhrosnachadh am-measg òigridh. Thèid an duais a thoirt seachad don sgrìobhaiche is fheàrr bhon sgìre anns a bheil am Mòd a’ gabhail àite gach bliadhna.

Tha an fhairpais seo fosgailte dha duine sam bith aig àois àrd-sgoil air 1mh den Dàmhair 2010, bho sgìre Ghallaibh is Chataibh a-mhàin. Thèid an duais seo a thoirt seachad aig Latha Litreachais air Diciadain 13mh den Dàmhair mar phàirt de phrògram oifigeil Mòd 2010.

Feumaidh gach farpaiseach sgrìobhadh co dhiù 200 facal, mu eachdraidh an sgìre aca fhèin. Bu chòrr dhaibh am pìos sgrìobhaidh a chur a-steach le foirm iarrtais gu An Comunn Gàidhealach, 109 Sràid na h-Eaglaise, Inbhirnis, IV1 1EY ro 31mh den Chèitean.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Marina NicLeòid aig marina@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn air 01851 703 487.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD