Naidheachdan

​PRÒGRAM A’ MHÒID AN SEO!

Published: 24 Sep 2021

Seo agaibh Prògram oifigeil Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021! Gheibhear liosta de na farpaisean agus na tachartasan, a thèid a chumail ann an Cùirt Eden agus air-loidhne thairis air seachdain a’ Mhòid.

Tha ticeadan airson farpaisean Cùirt Eden rin ceannach aig: https://eden-court.co.uk/event/mòd-nàiseanta-rìoghail-2021-royal-national-mod-2021

Thèid cuid de na prìomh thachartasan a chumail air-loidhne cuideachd. ‘S urrainnear ticeadan airson seo a cheannach aig: https://myplayer.uk/mod

Bidh prògram slàn ri cheannach bho www.ancomunn.co.uk agus bho Cùirt Eden anns na làithean a tha romhainn cuideachd no cuiribh fòn thugainn air 01851 703 487.

Siuthad sibh, thigibh còmhla rinn airson seachdain air leth aig Mòd Inbhir Nis 2021!

#Mòd2021 #YCW2021

Prògram an seo | Programme here:

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor