Naidheachdan

Taigh Cèilidh a' Mhoid - a-nochd!

Published: 12 May 2020

Feuch gun tig sibh còmhla rinn a-nochd @ 8.30f, airson sàr oidhche de dh’ òrain Gàidhlig.

Bidh sinn a’ tighinn thugaibh beò air duilleag Facebook a’ Mhòid, le measgachadh de sheinn agus clàraidhean den fheadhainn a choisinn Bonn Òr a’ Chomuinn Ghàidhealaich anns na 90s!

1990 - Gillian NicChoinnich
1990 - Dòmhnall Mìcheal MacAonghais
1991 - Wilma NicUalraig
1991 - Dòmhnall Moireach
1992 - Katrina NicEalair
1992 - Seòras Gunn
1993 - Mairead Stiùbhart
1993 - Seumas Gunn
1994 - Maggie Dhòmhnallach
1994 - Tormod MacFhionghuinn
1995 - Mairead J NicIllFhaoilean
1995 - Fionnlagh MacAoidh
1996 - Joanne Mhoireach
1996 - Alisdair Barnett
1997 - Alyth NicArmaig
1997 - Graham Neilson
1998 - Barbara Nic a’ Ghobhainn
1998 - Aonghas Mac a’ Ghobhainn
1999 - Joyce Mhoireach
1999 - Raymond Bremner

#MòdCèilidh #ancomunngàidhealach #ammòdnàiseantarìoghail #gàidhlig #gaelic #cleachdiaigantaigh​Nach tig sibh còmhla rinn oidhche Dhiardaoin airson Taigh Cèilidh a’ Mhòid!

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor