Naidheachdan

Sgoil Bhardachd Na Comraich

Published: 23 Apr 2012

Tha An Comunn Ghaidhealach toilichte a bhi a’ cur taic ri Sgoil Bhardachd na Comraich 2012, a theid a chumail eadar an 2mh agus and 6mh den Iuchar sa Chomraich.

Bidh Sgoil Bhardachd na Comraich a’ brosnachadh agus a’ comharrachadh seanchas Albannach agus nas fhaide as na sin air Baird Ghaidhlig, thairis air coig latha, tro sheirminearan, clasaichean agus buthan-obrach air sgriobhadh cruthachail.

Bidh an cursa a’ libhrigeadh le ar n-oraidichean cliuteach tron Ghaidhlig le eadar-theangachadh mar aon ri fhaighinn do fheadhainn aig nach eil a’ Ghaidhlig.

Bidh Lewis Mac Fhionghuinn, a chaidh a chrunadh mar Bard a’ Chomuinn aig Mod nan Eilean Siar 2011, an lathair airson pairt a ghabhail air an t-seachdain.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh aig www.sgoilbhardachd.co.uk.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council