Naidheachdan

Fàilte don sgioba, a Choinnich!

Published: 18 Mar 2024

​Tha An Comunn Gàidhealach air leth toilichte fàilte a chuir air Coinneach Combe mar Oifigear Thachartasan agus Conaltraidh Digiteach.

Tha eòlas farsaing aige air coimhearsnachd na Gàidhlig, coimpiutaireachd agus tachartasan a chuir air bhonn. Am measg na obraichean a bh’ aige roimhe seo tha e air a bhith na oifigear leasachaidh aig Comunn na Gàidhlig agus na thidsear coimpiutaireachd àrd-sgoile. Bha e cuideachd air a’ sgioba a leasaich an app ionnsachaidh agus cultar IndyLan.

A bharrachd air a’ sin tha e gu math dèidheil air seinn agus a’ drumaireachd ann an Còmhlan Pìoba Cill Bhearchain. Mar sin, tha e ro thoilichte tòiseachadh aig A’ Chomunn gus cùisean a’ thoirt air adhart agus a’ Mhòid agus a’ Ghàidhlig a thoirt gu suidheachadh nas treasa sna bliadhnaichean a tha romhainn.

Thòisich Coinneach anns an dreuchd an diugh agus tha an sgioba a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ris.

Fàilte mhòr ort a Choinnich!

« Back to Mod News List

Coinneamh Bhliadhnail

Published: 11 Mar 2024

​​Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 15mh den Mhàirt, aig 7f ann an Taigh Òsta a’ Ghlynhill, Pàislig. Tha fàilte chridheil air Buill a’ Chomuinn a thighinn còmhla rinn air an oidhche.

Tha fios air a dhol a-mach gu buill a’ Chomuinn air post-dealain. Mur a d’ fhuair sibh am post-dealan, agus ma tha sibh nur ball, feuch gun dèan sibh cinnteach gu bheil an seòladh post-dealain agaibh anns an siostam againn – tadhlaibh an seo gus dèanamh cinnteach gu bheil e anns a’ chunntas agaibh:
https://enter.ancomunn.co.uk/

Cuiribh fios gu peigi@ancomunn.co.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council