Naidheachdan

Cuirm Feasgair Disathairne @ 2f

Published: 10 Oct 2020

Cuirm Feasgair Disathairne @ 2f: Cruinneachadh de chuid de na gnìomhaidhean as fheàrr tarsainn roinnean nan ionnsramaidean fo aois 13.

Tha e na thlachd dhuinn na cluicheadairean a leanas a thoirt thugaibh an-diugh.

*Airson fiosrachadh: Chaidh na h-àiteachan a bhuileachadh mar a leanas:

‘Sònraichte’ (1); ‘Air leth math’ (2) agus ‘Ri mholadh’ (3)

(B1) Bogsa CSR fo Aois 13 / Accordion MSR U13

1. Jake, Biggar
2. Eilidh, Inbhir Nis
3. Lauren, Leòdhas

(F1) Fidheall fo aois 13 / Fiddle U13
1. Seonaidh, Barraigh
2. Alice, Steòrnabhagh
3. Eliza, An Gearastan

(P1) Pìana fo aois 13 / Piano U13
1. Grace, Inbhir Nis
2. Hazel, Dùn Èideann

(PB1) Feadan – neach-ionnsachaidh. Fosgailte / Chanter – novices. Open
1. Dòmhnall Eachann, Barraigh
2. Iain, Inbhir Nis
3. Ronnie, Inbhir Nis

(PB3) Pìob – CSR fo aois 13 / Bagpipes MSR U13
1. Archie, An t-Òban
2. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte
3. Grace, Inbhir Nis

(PB5) Pìob – fo aois 13 / Bagpipes U13
1. Grace, Inbhir Nis
2. Charlie, Inbhir Nis
3. Archie, An t-Òban

(PB8) Pìobaireachd fo aois 13 / Bagpipes U13
1. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte

« Back to Mod News List

Mod Air-loidhne a' Fosgladh a-nochd!

Published: 09 Oct 2020

Tòisichidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne an a-nochd, le cuirm air leth air a lìbhrigeadh le Kirsteen NicDhòmhnaill.

Bidh ceòl agus òrain againn bho Mary Ann Kennedy & Finlay Wells, Alasdair MacIllebhàin agus Graham MacIllinnein & Keith Moireasdan.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, a-nochd aig 7f air duilleag Facebook a’ Mhòid agus seanal YouTube a’ Chomuinn!

Chì sinn ann sibh!

!

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd