Naidheachdan

Ceann-lath Ùr airson Mòd 2016

Published: 22 Mar 2016

Bu chòir dhuibh a bhith mothachail gu bheil sinn air na cinn-latha atharrachadh airson foirmean agus earrainnean ainmichte Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Ma tha sibh a’ cuir foirmean thugainn sa’ PHOST, feumar seo a dhèanamh ro 31 Cèitean 2016. Ma thig foirmean thugainn tron phost as dèidh an ceann-latha seo, CHA TÈID GABHAIL RIUTHA.

Ma tha sibh a’ cuir bh’ ur pìosan fèin-thaghte thugainn tron PHOST, feumar seo a chur thugainn ro 31 Cèitean 2016 cuideachd.

Tha ceann-latha ùr ann airson duine sam bith a tha airson cuir a-steach airson farpaisean air-loidhne. Bidh agaibh gu 30 Ògmhios 2016 airson cuir a-steach airson farpaisean tron làrach-lìn. ‘S e seo an ceann-latha airson pìosan fèin-thaghte a chur a-steach air-loidhne cuideachd.

CHA GHABH sinn foirmean no pìosan fèin-thaghte tro post-dealain idir.

Feuch nach fhàg sibh seo chun a’ mhionaid mu dheireadh, gun fhios nach bidh duilgheadasan sam bith agaibh.

Mar a bhios sibh mothachail, tha sinn air a bhith ag obair air an siostam air-lòidhne againn thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad agus tha sinn an dòchas gun cleachd a’ mhòr-chuid de na farpaisich an goireas seo. Leis gu bheil mìos a bharrachd
aig farpaisich ri cuir a-steach airson farpaisean air-loidhne, tha sinn an dòchas gun toir seo air barrachd an siostam seo a chleachdadh. Ma bhios cuideachadh sam bith a dhìth oirbh leis, cuiribh fios thugainn aig àm sam bith.

CINN-LATHA

Tron phost – 31 Cèitean 2016

Pìosan fèin-thaghte tron phost – 31 Cèitean 2016

Air-loidhne – 30 Ògmhios 2016

Pìosan fèin-thaghte air-loidhne – 30 Ògmhios 2016

Leis gum bidh feadhainn de na sgoiltean a’ dùnadh airson saor-làithean na Sàmhraidh ro cheann-latha an t-Ògmhios, dèanaibh cinnteach gun cuir sibh àireamh-fòn air na foirmean agaibh far am faigh sinn grèim oirbh thairis air na saor-làithean. Ma bhios duilgheadasan sam bith ann agus mur a bidh dòigh againn faighinn grèim oirbh, dh’ fhaodadh seo buaidh a thoirt air an àite agaibh san fharpais.

Feuch gun cuir sibh an fhiosrachadh cudthromach seo air adhart gu farpaisich, tidsearan, Rùnairean sam bith agus mar sin air adhart a bhios a’ dèiligeadh ris na foirmean agaibh.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor