Naidheachdan

Brot is Milsean

Published: 16 Nov 2015

​Thig còmhla rinn airson brot is milsean gu math blasta Dihaoine 20mh Samhain. Bidh sinn a’ togail airgead airson Mòd nan Eilean Siar 2016

An dòchas gum faic sinn ann sibh!

« Back to Mod News List

Duilleagan Breithneachaidh

Published: 16 Nov 2015

Thathar an dòchas gum bi na duilleagan breithneachaidh a bha air fhàgail às dèidh Mòd Nàiseanta Rìoghail an Òbain a chuir a-mach sa phost ro deireadh na seachdaine. Mur eil iad agaibh ro Dihaoine, cuir fios thugainn ann an oifis a’ Chomainn Inbhir Nis.

01463 709 705

« Back to Mod News List

Errannan Ainmitche

Published: 13 Nov 2015

Earrannan Ainmichte rim faotainn airson Mòd nan Eilean Siar 2016!

Gheibhear an ceannachd air-loidhne an seo.

No ‘s urrainn dhuibh an ceannachd,aig aon de na h-oifisean againn:

An Comunn Gaidhealach
Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhirnis.
IV3 5HR

Fon: 01463 709705

Post-d: info@ancomunn.co.ukClarsach

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho:

Michelle Kelly,
Rianadair Comunn na Clarsaich Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall,
36 Sraid Dalmeny,
Dun Eideann.
EH6 8RG

Fon:0131 554 0212

Post-d:office@clarsachsociety.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD