Naidheachdan

Mòd air Chuairt

Published: 08 Apr 2015

Taisbeanadh leasachaidh gu bhith a’ toirt spionnadh do àireamhan sgoilearan

Leis gu bheil Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’

tilleadh chun dachaigh aige san Òban am-bliadhna, thathas a’ dèanamh oidhirpean

gus ùidh san fhèis ath-bheothachadh a-measg fharpaisich òga. Ged a bha

àireamhan fharpaisich san fhèis Ghàidhlig ann an Inbhir Nis an-uiridh na b’

àirde na bha a-riamh roimhe, is e dìreach triùir òganach à sgìre an Òbain a

shiubhail gu prìomh bhaile na Gàidhealtachd gus pàirt a ghabhail ann.

A-nis, agus am Mòd a’ tighinn don Òban airson an

16mh turas - b’ ann sa bhaile seo a chaidh a’ chiad tachartas a chumail ann an

1892 - tha luchd-eagrachaidh a’ feuchainn ri dèanamh cinnteach gum bi

làn-riochdachadh aige bho sgìre Latharna.

Tha manaidsear a’ Mhòid Seumas Greumach a’ toirt

Taisbeanadh Leasachaidh a’ Mhòid air adhart, a chaidh timcheall 12 sgoil air

feadh an Òbain is Latharna gus com-pàirt a bhrosnachadh anns a’ Mhòd Nàiseanta

Rìoghail eadar 9-17 Dàmhair. Thug Seumas cuid den luchd-ciùil as tàlantaich air

Taobh an Iar na Gàidhealtachd timcheall sgoiltean ann an Taigh an Uuillt, An

Apainn, A’ Chonghail, Am Barra Calltainn, Aird Fheàrna, Cill an Inbhir, An Dùn

Beag, Eisdeal, agus Ach na Creige, Naomh Cholm Cille agus Pàirc an Òban, a

bharrachd air Àrd-sgoil an Òbain.

Fhad ’s a bha iad a’ tadhal air Bun-sgoil Cholm

Chille Dihaoine sa chaidh, thuirt Seumas: “Tha na sgoilearan agus an

luchd-teagaisg air ùidh shònraichte a nochdadh anns gach sgoil. Bha sinn an

dùil an Taisbeanadh Leasachaidh a chleachdadh gus taic ùrachadh ann an sgìrean

eile san dùthaich ach is e an Òban an fhìor àite airson tòiseachadh seach gun

deach àireamh nam farpaisich òga sìos o chionn ghoirid. Tha mothachadh a-measg

luchd-teagaisg ris am bi sinn a’ bruidhinn mun Mhòd ach chan eil iad uile mothachail

air an taic as urrainn dhuinn a thoirt do sgoiltean. Tha sinn airson gum bi

sgìre an Òbain air a riochdachadh gu làidir aig tachartas na bliadhna-sa oir

tha tàlant sònraichte ann agus luchd-teagaisg ciùil a tha fìor mhath.”

A-measg an luchd-ciùil aig Taisbeanadh Leasachaidh

a’ Mhòid bha Sìleas Nic na Ceàrdaich (A’ Chonghail), Moireach Willis (Liosmòr)

agus Fionnlagh Wells (An Òban) a thug mòr thoileachas dha na sgoilearan leis a’

chiùil beòthail aca. Chaidh Oifigear Leasachaidh Gàidhlig Earraghàidheal

Donnchadh MacNèill agus Oifigear Leasachaidh Dràma Fèisean nan Gàidheal

Dùbhghlas Beck an sàs a’ leasachadh sgilean dràma nan sgoilearan agus thug

Tosgaire Gàidhlig 2014 is an craoladair Kirsteen NicDhòmhnaill an eòlas aice

air a’ Mhòd seachad do na sgoilearan.

Aig ìre ionadail, tha a’ chomataidh eagrachaidh a

tha an sàs le Mòd an Òbain am-bliadhna air aontachadh Acadamaidh a’ Mhòid a

stèidheachadh, a chuireas luchd-teagaisg a-steach do sgoiltean ag amas air

barrachd com-pàirt àrdachadh. Bidh am pròiseact seo rudeigin coltach ri Club a’

Mhòid ann am Muile a tha làn-stèidhichte a-nis, agus a tha air a bhith na

mheadhan air mòran fharpaisich bhon eilean a thoirt air adhart gu bhith gu

làidir an sàs aig Mòdan o chionn ghoirid.

Thuirt Donnchadh Dòmhnallach, Neach-gairm a’

Chomataidh Ionadail airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015: “Is e pròiseact pìleat

a tha ann an Acadamaidh a’ Mhòid a tha sinn an dòchas a leanas às deidh a’

Mhòid Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna; tha sinn airson gum bi clann sgoile bhon

Òban agus Latharna a’ leantainn a bhith an sàs ann am farpaisean a’ Mhòid. Tha

na h-àireamhan air a bhith a’ tuiteam ach tha na tidsearan glè thrang agus tha

mòran de phàrantan airson an cuid cloinne a thoirt air falbh air saor-làithean

fad làithean-saora san Dàmhair, nuair a bhios an Mòd a’ dol air adhart.”

Bithear an dùil gum bi suas ri 10,000 neach a’

frithealadh Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa, a chuireas fàilte air

farpaisich bho air feadh na h-Alba, còisirean Gàidhlig às a’ Ghearmailt agus

Canada agus farpaisich inbheach à Astràilia. Aig fèis iomaill a’ Mhòid bi

cuirmean, seiseanan, òraidean is cleasachd sràide ann an diofar àiteachan air

feadh na fèise naoi-latha.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor