Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis

Published: 19 Sep 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mios seo:

£250 M V Laycock, Inbhir Nàrann

£100 Aonghas G MacLeòid, Inbhir Nis

£50 Heather Chaimbeul, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Pàirceadh @ Mòd 2014

Published: 19 Sep 2014

Fiosrachadh air goiresan pàircidh airson busaichean is càraichean aig Mòd Inbhir Nis, 10-18 Dàmhair 2014:

Fiosrachadh air pàirceadh airson busaichean eadar 10-18 Dàmhair 2014:

Sràid Àrd Rois-chan fhaodar fuireach nas fhaide na 2 uair a thìde eadar 10m-5f (Diluain-Disathairne), chan fhaodar pàirceadh aig uair sam bith eile.

·

Chan fhaighear pàirceadh idir aig prìomh thogalach na Comhairle air sràid Ghleann Urchadain.

Bidh pàirceadh do bhusaichean ri fhaotainn fad an latha air Longman Drive cuideachd (air a ruith le D & E Coaches).

Fiosrachadh air pàirceadh airson càraichean eadar 10-18 Dàmhair 2014:

Gheibhear pàirceadh poblach aig Cùirt Eden feumar tighinn tràth gus àite fhaighinn. Chan eil Cùirt Eden ach beagan mhionaidean air falbh bho mheadhan a’ bhaile. ·

Tha pàirceadh ‘Pay & Display’ ri fhaotainn don phoblach ri taobh Cathair-Eaglais Inbhir Nis.

·

Gheibhear pàirceadh taobh a-muigh Àrd-sgoil Inbhir Nis Diciadain fad na seachdain.

·

Airson tuilleadh pàircidh ann an Inbhir Nis,thoir sùil air a’ mhapa an cois an fhiosrachaidh seo.

« Back to Mod News List

Mòd Nàiseanta Rìoghail @ Blas

Published: 09 Sep 2014

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, an Fhèis Chultarail Ghàidhlig as motha ann an Alba, a’ dol ann an com-pàirt ri Fèis Blas a tha a’ dol air adhart eadar Dihaoine 5 is Disathairne 13 Sultain gus a bhith an sàs ann an cuirmean ann an dachaighean cùraim agus ospadalan air feadh na Gàidhealtachd.

Le dùil ri tachartas ciùil gach oidhche, bidh an dà fhèis a’ co-obrachadh air sia cinn-latha agus àiteachan, gus dèanamh cinnteach gum faigh a h-uile duine tlachd bho chultar na Gàidhlig.

A’ tòiseachadh le ‘Còisir G’, còisir Ghàidhlig Òigridh na Gàidhealtachd, a’ seinn ann an Dachaigh Cùraim Ach an Eas an Inbhir Nis air Disathairne 6 Sultain, bidh tachartasan eile a’ toirt a-steach còmhlan cèilidh Mo Creach a’ cluich airson luchd-còmhnaidh Taigh Srath Alain, Srath Pheofhair air Dimàirt 9mh, agus cluicheadair ionnstramaid Rhona Shutharlanach an còis sgoilearan Àrd-sgoil Gheàrrloch aig Taigh Srath Bhùrn, Geàrrloch air Diardaoin 10mh.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Is e fìor chothrom math a tha seo do gach cuid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus fèis Blas rudeigin a thoirt air ais don choimhearsnachd. Tha cultar na Gàidhlig dathtach agus beairteach gu leòr airson tlachd a thoirt don h-uile duine, agus mar sin is e seo an cothrom as fheàrr gus dèanamh cinnteach gum faigh iadsan nach urrainn a thighinn a-mach gu na h-àiteachan cluiche eòlas fhaighinn air na tha againn ri thabhann.

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ tilleadh a dh’ Inbhir Nis airson a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair. Leis gur e seo a’ chiad uair againn air ais anns a’ bhaile-mhòir bho 1997, bidh seo sònraichte math. Is e Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd ris an robh fadachd againn a bhios ann!”

Thuirt Art MacCarmaig bho Fèisean nan Gàidheal, a’ bhuidheann a tha os cionn Fèis Blas: “Tha e na thoileachas dhuinn a bhith ag obair còmhla ris a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Ceòl Beò A-nis agus Ceòl ‘sna h-Ospadalan gu bhith toirt luchd-ciùil agus seinneadairean a-steach do dhachaighean cùraim agus ospadalan mar phàirt de phrògram coimhearsnachd a bhios a‘ dol air adhart air feadh na fèise. Tha fòcas sònraichte aig Blas air a bhith a’ toirt òigridh an sàs agus bidh mòran a’ nochdadh taobh ri taobh ri cuid den luchd-ciùil agus seinneadairean as fheàrr anns na 43 prìomh thachartasan aig an fhèis. Tha sinn air leth toilichte gum bi cuid den fheadhainn a bhios a’ gabhail pàirt anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair a’ faighinn cothrom air na sgilean coileanaidh aca a gheurachadh anns na seiseananan sin a’ toirt tlachd dha daoine ‘s dòcha nach urrainn a thighinn a-mach gu cuid de na tachartasan sin.”

Is e Am Mòd Nàiseanta Rìoghail an FhèisChultarail Ghàidhlig as motha ann an Alba. Is e seo an 122mh bliadhna den tachartas, agus is i an fhèis as cudromaiche don Ghàidhlig ann an Alba. Is e seo am prìomh thachartas ann an comharrachadh Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd.

Is e An Comunn Gàidhealach, aon de na buidhnean Gaidhlig nàiseanta as sine agus as cliùitiche san t-saoghal a bhios a’ cuir an tachartas naoi-latha air adhart eadar Dihaoine 10 gu Disathairne 18 Dàmhair. Bheir e a-steach farpaisean ann an Dannsa Gàidhealach, Ceòl is Òrain Ghàidhlig, Spòrs, Litreachas is Dràma, a’ toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre pàirt a ghabhail ann. Tàlaidh e na mìltean de dh’ fharpaisich agus luchd-èisteachd bho air feadh na h-Alba, na RA agus bho gach ceàrnaidh den t-saoghal nam measg na SA, Astràilia agus Canada, gu Inbhirnis.

Ann an 2014 chithear an tachartas Iomaill as motha a-riamh a’ dol air adhart taobh ri taobh ris na farpaisean. Bheir seo a-steach cuirmean, bogadh leabhraichean is CDn, seiseanan ciùil, bàrdachd, dannsa agus cruthan ealain eile de gach seòrsa.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD