Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis

Published: 21 Apr 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mìos seo:

£250 Jean Mackay, Inverness

£100 Peggy Mackintosh, Inverness

350 C.A. Hollas, Inverness

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Siostam Air-loidhne

Published: 21 Apr 2014

Gheibhear cuir a-staigh airson farpaisean na bliadhna seo air-loidhne a dh’ aithghearr.

Mur a bheil e comasach dhuibh cuir a-staigh airson farpaisean air-loidhne, faodar foirm a chur thugainn sa’ phost. Gheibhear na foirmean an seo no cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

« Back to Mod News List

Atharrachadh air Farpaisean

Published: 16 Apr 2014

Bidh mòran agaibh ag ullachadh airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo a dh’ aithghearr. Dèanamh cinnteach gu bheil sibh a’ cleachdadh an liosta as ùra de farpaisean a’ Mhòid, gun fhios nach deach atharrachaidhean sam bith a dhèanamh ri na farpaisean.

Clàr-eagair Òigridh 2014

Clàr-eagair nan Inbheach 2014

(Tha na h-atharrachaidhean is ùr ann an dearg).

Feumar cuir a-staigh airson na farpaisean ro 31 Cèitean 2014.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 709 705 no post-d gu info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD