Naidheachdan

Ceartachadh air Òrain Ainmichte

Published: 31 Mar 2014

Tha Earrannan Ainmichte airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis 2014 a-nise rim faighinn. Ma bhios atharrachaidhean sam bith ann, cuiridh Comataidh Ciùil fiosrachadh sam bith air an làrach-lìn.

Bithibh mothachail de na atharrachaidhean a leanas.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu Seumas Greumach aig james@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thuige air 01463 709 705.A221 Mo chailin donn ògVerse 5, line 3 should read;

Nach cosg anns a’ bhliadhn’
blaigh trian a’ ghallain

C78

Please note that the two pieces for C78 that appear in the ‘Còisirean òigridh, luchd-ionnsachaidh’ booklet for Mòd 2014 have been amended and redrafted. These are being reissued to choirs competing in this competition. To get the correct, amended copies please contact An Comunn Gàidhealach at info@ancomunn.co.uk.

A234 ‘O gur mis’ tha sona dheth’:

Verse one is to be sung again at the end of the song.

C44A Hè gràdh, hò gràdh

Chorus to be sung after verse 3 and verse 4 only

C44A Hè gràdh, ho gràdh

Bar 11-the A on the word ‘ghràdh’ should be a B, making two consecutive B’s

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 19 Mar 2014

The winners in the March draw were:

£250 Margaret NicIllinnein, Steòrnabhagh

£100 E M Dhòmhnallach, Inverness

£50 Seumas MacMhathain, Am Blàr Dubh

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd